TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W celu zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem się zaplanowano wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji oporowej pomiędzy poziomem projektowanego chodnika a poziomem istniejącego terenu. Dla projektowanej konstrukcji oporowej sporządź:
- zestawienie stali zbrojeniowej,
- przedmiar robót,
- zapotrzebowanie na materiały, maszyny i sprzęt,
- harmonogram ogólny robót związanych z jej wykonaniem.
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót budowlanych, zasady przedmiarowania oraz zasady obliczania ilości robót, tabelę mas jednostkowych prętów zbrojeniowych, rysunek konstrukcyjny oraz wyciągi z katalogu KNNR-2.
Do wykonania zadania wykorzystaj tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.
Opis projektowanych robót
1. Planowane roboty obejmują wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji oporowej o wymiarach zgodnych z rysunkiem 1.
2. Wykop pod konstrukcję oporową został już wykonany.
3. Konstrukcja oporowa składa się z żelbetowych elementów: płyty fundamentowej oraz ściany prostej.
4. Konstrukcja oporowa będzie wykonywana jako monolityczna w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym.
5. Do montażu i demontażu deskowania będzie wykorzystywany żuraw samochodowy.
6. Konstrukcja oporowa będzie wykonywana z betonu zwykłego klasy C20/25 z kruszywa naturalnego oraz stali klasy A-III N.
7. Pod płytę fundamentową należy wykonać na gruncie podkład betonowy grubości 10 cm z betonu zwykłego C12/15 z kruszywa naturalnego.
8. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania płyty fundamentowej, ściany prostej oraz podkładu zostaną przywiezione z wytwórni.
9. Mieszanka betonowa na podkład będzie układana ręcznie i zagęszczana mechanicznie.
10. Mieszanka betonowa na konstrukcję oporową będzie układana za pomocą pompy do betonu na samochodzie oraz zagęszczana mechanicznie.
11. Zbrojenie konstrukcji oporowej będzie przygotowane i składowane na terenie budowy.
12. ..................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.30 - BD.21 - BD.24 - BD.25 - BD.30 - BUD.25 - BUD.15 - BUD.1...   (DARMOWY)
TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.30 - BD.21 - BD.24 - BD.25 - BD.30 - BUD.25 - BUD.15 - BUD.14 - TKO.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Za pomocą programu do kosztorysowania sporządź kosztorys ofertowy na wykonanie słupów żelbetowych w jednokondygnacyjnej hali przemysłowej przedstawionej na rysunku.
Kosztorys ofertowy wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robót, dokumentacją rysunkową oraz podanym cennikiem materiałów i sprzętu. Do kalkulacji zastosuj metodę szczegółową.
Wydruk kosztorysu powinien zawierać: wypełnioną stronę tytułową, przedmiar robót z obliczoną ilością robót i zapisanym działaniem, pełny kosztorys z podsumowaniem, tabelę elementów scalonych. Kosztorys powinien składać się z dwóch działów:
1. Wykonanie słupów o przekroju 0,3 x 0,3 m,
2. Wykonanie słupów o przekroju 0,5 x 0,5 m.
Jako osoba sporządzająca kosztorys podpisz się własnym numerem PESEL.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do wykonania wydruku, po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.
Wydruk dołącz do zadania egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana będzie tylko jedna wersja wydruku. Błędne wydruki należy oznaczyć słowem BRUDNOPIS. Nie będą one podlegały ocenie, pozostaw je na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68 - AU.68 - EKA.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68 - AU.68 - EKA.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W dniu 12 grudnia 2019 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek wpłynął wniosek Katarzyny Majewskiej o przyznanie zasiłku szkolnego na rzecz jej córki Klaudii Majewskiej w związku ze zniszczeniami w pokoju dziewczynki, powstałymi na skutek zalania mieszkania 8 grudnia 2019 r. Pani Katarzyna Majewska samotnie wychowuje córkę - uczennicę VI klasy szkoły podstawowej. Mieszkają razem we Włocławku przy ul. Słonecznej 12 m. 7. Interesantka do wniosku dołączyła „Protokół stwierdzenia zalania mieszkania w dniu 8 grudnia 2019 r.", sporządzony 10 grudnia 2019 r. przez pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt".
Zarejestruj wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz swój numer PESEL. Wniosek Pani Katarzyny Majewskiej jest trzydziestą trzecią sprawą z zakresu przyznawania zasiłków szkolnych uczniom, która wpłynęła w 2019 roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Za datę wszczęcia sprawy należy przyjąć datę wpływu wniosku do wydziału.
Sprawdź kompletność złożonych dokumentów, w tym prawidłowość wypełnionego przez interesantkę wniosku. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, sporządź wezwanie do ich usunięcia w terminie 8 dni na formularzu - Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. Za datę sporządzenia wezwania należy przyjąć dzień 19 grudnia 2019 r. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej wpisz swój numer
PESEL.
Wnioskodawczyni uzupełniła w wyznaczonym terminie braki formalne. Po weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów pracownicy Urzędu Miasta Włocławek przeprowadzili w dniu 3 stycznia 2020 r. oględziny lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ulicy Słonecznej 12 we Włocławku, w celu ustalenia zasadności przyznania zasiłku szkolnego. Z wizji lokalnej sporządzono Protokół oględzin lokalu mieszkalnego.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz wyników oględzin lokalu mieszkalnego organ administracji publicznej uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyda decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego dla uczennicy Klaudii Majewskiej. Zasiłek szkolny należy przyznać w maksymalnej wysokości określonej w regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Sporządź do podpisu przez upoważnioną osobę decyzję administracyjną o przyznaniu zasiłku szkolnego na formularzu - Decyzja o przyznaniu zasiłku szkolnego zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Miejsce przeznaczone do złożenia podpisu i na pieczęć organu wydającego decyzję pozostaw niewypełnione. Przyjmij za datę sporządzenia decyzji 9 stycznia 2020 roku.
Do wykonania zadania należy zastosować przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Ewa Rychlik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów zoologicznych. Jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W grudniu 2019 r. zatrudniła Dagmarę Korecką na podstawie umowy o pracę.
Wykonaj prace dla Sklepu Zoologicznego PANKRACY Ewa Rychlik.
1. Sporządź w programie kadrowo-płacowym i wydrukuj:
- Umowę o pracę nr 1/12/2019 dla Dagmary Koreckiej,
- Listę płac za grudzień 2019 r. dla Dagmary Koreckiej,
- Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za grudzień 2019 r. (data sporządzenia polecenia przelewu 31.12.2019 r.).
2. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym formularz ZUS DRA Deklarację rozliczeniową za grudzień 2019 r. (data wypełnienia 31.12.2019 r.).
3. W programie finansowo-księgowym:
- zaksięguj zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych z grudnia 2019 r. i sporządzonej listy płac,
- wprowadź do podatkowej księgi przychodów i rozchodów remanent końcowy na dzień 31.12.2019 r. na podstawie Arkusza spisu z natury,
- sporządź rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2019 r. na podstawie dokumentów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym,
- wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za grudzień 2019 r. oraz rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2019 r.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem finansowo-księgowym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prace z programami rozpocznij od wprowadzenia:
- danych identyfikacyjnych Sklepu Zoologicznego PANKRACY Ewa Rychlik,
- swojego numeru PESEL pod nazwą Sklep Zoologiczny PANKRACY Ewa Rychlik,
- danych właściciela (wspólnika) Ewy Rychlik,
- danych urzędu skarbowego do kartoteki,
- danych kontrahentów do kartotek,
- danych pracownika Dagmary Koreckiej do ewidencji osobowej
oraz od ustawienia parametrów programów niezbędnych do wykonania zadania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (kwalifikacja A.61 - AU.61 - FRK.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ...   (DARMOWY)
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (kwalifikacja A.61 - AU.61 - FRK.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 18-letnia Joanna Nowak na zabieg pielęgnacyjny skóry dekoltu.
Opis skóry dekoltu klientki i jej oczekiwań
Skóra dekoltu jest lepka w dotyku z dużą liczbą grudek oraz zaskórników otwartych i zamkniętych, widoczne pojedyncze wykwity w postaci krost. Klientka ma uczulenie na rumianek. Oczekuje wykonania zabiegu normalizującego pracę gruczołów łojowych z zastosowaniem maski z naturalnych glonów morskich.
Na podstawie analizy opisu skóry i dekoltu klientki oraz jej oczekiwań, uzupełnij Kartę klienta. W Kartach pobrania zaznacz tylko niezbędne do wykonania zabiegu preparaty, materiały, przybory, aparaturę i sprzęt. Opisz czynności związane z przygotowaniem stanowiska, kosmetyczki i klientki do wykonania zabiegu. Sporządź Plan zabiegu zachowując prawidłową kolejność wykonywania czynności w zabiegu pielęgnacyjnym i opisując techniki wykonywanych czynności z uwzględnieniem czasu trwania, a także niezbędne preparaty, materiały, przybory, aparaturę i sprzęt. Uzupełnij Kartę zaleceń dla klienta dotyczącą pielęgnacji szyi i dekoltu w warunkach domowych. Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 457 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?