TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA (kwalifikacja M.43)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (10 punktów)
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA (kwalifikacja M.43)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do Zakładu Naprawczego Pojazdów i Maszyn Rolniczych „Agrotechnik" w Noworoli zgłosił się Pan Henryk Nowak z zapytaniem w sprawie możliwości wykonania naprawy silnika S 312C w ciągniku rolniczym Ursus C-330. Rolnik poinformował, że silnik nie utrzymuje ciśnienia oleju w układzie smarowania (kontrolka ciśnienia oleju żarzy się), pojazd dymi w kolorze niebieskim i nie rozwija pełnej mocy. Słyszalne jest również stukanie w rejonie zaworów. Zgodnie z informacją uzyskaną od rolnika w ostatnim czasie wymieniono tulejki dźwigienek zaworowych, oś dźwigienek zaworowych, wałek dekompresatora oraz oba wsporniki osi dźwigienek zaworowych.
Mechanik oddelegowany do wykonania diagnostyki wstępnej silnika poinformował kierownika działu napraw w zakładzie naprawczym, że wyniki przeprowadzonego badania szczelności cylindrów oraz pomiaru spadku ciśnienia wskazują na znaczne zużycie gładzi cylindrowej i pierścieni tłokowych. Na prowadnicach zaworowych wyczuwalny jest luz, występują przedmuchy do kanałów dolotowego i wydechowego przez nieszczelne zawory w głowicy. W oleju znajdują się opiłki wskazujące na zużycie łożysk wału korbowego. Ciśnienie oleju w układzie smarowania nie osiąga wartości nominalnej. Z pękniętego korpusu pompy wodnej wydostaje się ciecz chłodząca. Silnik zgodnie z kartą diagnostyki wstępnej został zakwalifikowany do naprawy głównej.
Po zapoznaniu się z wynikami wstępnej diagnostyki pojazdu oraz kalkulacją kosztów wykonania naprawy rolnik podjął decyzję o wykonaniu naprawy pojazdu. Na podstawie oględzin pojazdu przeprowadzonych przez kierownika działu napraw Pana Andrzeja Majewskiego w obecności rolnika stwierdzono, że pojazd nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz, że jest kompletny. Rolnik oświadczył, że nie posiada książki serwisowej ani gwarancji na przekazywany do naprawy ciągnik.
Jako kierownik działu napraw w zakładzie naprawczym, który w obecności rolnika wypełnił zlecenie wykonania naprawy nr 36/06 (Załącznik A) i protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik B), w miejscu podpisu wpisz: Andrzej Majewski. Dokumenty sporządź na dzień egzaminu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.42 - MG.43 - MOT.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYC...   (10 punktów)
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.42 - MG.43 - MOT.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do stacji kontroli pojazdów zgłosił się klient z samochodem marki VOLKSWAGEN GOLF z benzynowym silnikiem o pojemności 1781 cm3 i przebiegiem 227 940 km w celu wykonania badania okresowego pojazdu.
Po przeprowadzeniu badania diagnostycznego pojazdu diagnosta stwierdził, że skuteczność hamulca roboczego osi przedniej jest mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych i należy przeprowadzić naprawę. Ponadto diagnosta stwierdził wyraźne uszkodzenie pióra wycieraczek szyby przedniej oraz żarówki prawego światła stop. Samochód trafił do stacji obsługi pojazdów w celu usunięcia zaistniałych usterek.
Wypełnij zlecenie serwisowe, kartę oceny elementów układu hamulcowego i formularz czynności związanych z naprawą układu hamulcowego. Oblicz koszty związane z usługą i zapisz je w fakturze VAT. W czasie pracy posługuj się dokumentacją zamieszczoną w arkuszu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ELEKTRYK (kwalifikacja E.24 - EE.26 - ELE.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (10 punktów)
TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK (kwalifikacja E.24 - EE.26 - ELE.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Po awarii obwodu sterowania silnika w mieszalniku przemysłowym postanowiono wymienić uszkodzony silnik trójfazowy na jednofazowy (z kondensatorem pracy) o podobnych parametrach jak silnik trójfazowy. Bęben mieszalnika był napędzany silnikiem indukcyjnym klatkowym o następujących parametrach:
Zainstalowany silnik powinien wykonywać obroty w prawo i lewo, w czasie 20 sekund w każdym kierunku. Między zmianą kierunku wirowania silnik powinien pozostać wyłączony przez 10 sekund. Aparaty układu sterowania są zamontowane na szynie TH 35. Silnik jest zamocowany do podstawy na łapach. Na wale silnika zamontowane jest koło pasowe, które jest sprzężone z przekładnią urządzenia za pomocą paska klinowego. Wymiary geometryczne silników zaproponowanych w tabeli 1 są takie same. Wykorzystując tabelę 1 dobierz silnik jednofazowy do wymiany tak, aby jego parametry były najbardziej zbliżone do parametrów silnika trójfazowego.
Uzupełnij schemat obwodu głównego silnika tak, aby stycznik K1 załączał obroty prawe. Opisz działanie układu na podstawie analizy schematu obwodu głównego i obwodu sterowania. Zinterpretuj wyniki pomiarów i uzupełnij tabele 2, 3, 4 i 5.
Wykryj usterki w obwodzie sterowania oraz sporządź wykaz miejsc i rodzajów uszkodzeń - tabela 6. Opisz kolejność czynności prowadzących do wymiany silnika w urządzeniu.
S porządź wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów, których należy użyć przy wymianie silnika, przeróbkach obwodu głównego oraz w trakcie usuwania usterek w obwodzie sterowania.
Zapisz ustawienia nastawy czasu przekaźników tak, aby urządzenie działało zgodnie z założonymi wymaganiami w kolejnych cyklach pracy (pomijając rozruch układu). Ustawienia trybu pracy „MODE" dla przekaźników czasowych przyjmij odpowiednio: K4-A, K6-A.
Oblicz i zapisz jaki prąd wyzwalacza przeciążeniowego powinien być nastawiony w wyłączniku silnikowym, aby poprawnie zabezpieczał silnik w czasie pracy.
Do wykonania zadania wykorzystaj schemat połączeń silnika jednofazowego w skrzynce zaciskowej (Rysunek 1.), schemat obwodu sterowania (Rysunek 2.), instrukcję obsługi przekaźnika czasowego PCM - 10, parametry eksploatacyjne silników indukcyjnych zwartych jednofazowych (Tabela 1.) oraz wyniki wykonanych pomiarów zapisane w tabelach 2, 3, 4 i 5.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ELEKTRONIK (kwalifikacja E.20 - EE.22 - ELM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (10 punktów)
TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRONIK (kwalifikacja E.20 - EE.22 - ELM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uzupełnij kartę badania układu sterowania prędkością obrotową silnika.
Znajdź usterki w układzie sterowania prędkością obrotową silnika oraz wskaż sposób ich usunięcia. Awaria układu sterowania prędkością obrotową silnika objawia się tym, że silnik pracuje przez cały czas z maksymalną prędkością obrotową. Silnik prądu stałego włączany jest za pośrednictwem tranzystora Q2, który sterowany jest sygnałem PWM generowanym za pomocą układu scalonego LM555. Proces technologiczny wymaga, aby pracował on z mniejszą prędkością niż maksymalna - aktualnie dobrane elementy układu sterowania umożliwiają pracę z prędkością równą 70% prędkości maksymalnej. Układ sterowania prędkością obrotową zbudowany jest w oparciu o schemat ideowy pokazany na rysunku 1. W celu naprawy sterownika wykonano pomiary testowe, których wyniki zawiera tabela 2 wraz z rysunkami. Po znalezieniu usterki i naprawie określ częstotliwość sygnału PWM. Sprawdź aktualne wysterowanie obciążenia oraz zaproponuj modyfikację układu tak, aby silnik pracował z prędkością równą 40% prędkości maksymalnej. Wykorzystaj wyłącznie elementy wymienione w wykazie elementów dostępnych na stanowisku pomiarowym. Zadanie rozwiąż, wypełniając kartę badania układu sterowania prędkością obrotową silnika.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W celu zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem się zaplanowano wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji oporowej pomiędzy poziomem projektowanego chodnika a poziomem istniejącego terenu. Dla projektowanej konstrukcji oporowej sporządź:
- zestawienie stali zbrojeniowej,
- przedmiar robót,
- zapotrzebowanie na materiały, maszyny i sprzęt,
- harmonogram ogólny robót związanych z jej wykonaniem.
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót budowlanych, zasady przedmiarowania oraz zasady obliczania ilości robót, tabelę mas jednostkowych prętów zbrojeniowych, rysunek konstrukcyjny oraz wyciągi z katalogu KNNR-2.
Do wykonania zadania wykorzystaj tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.
Opis projektowanych robót
1. Planowane roboty obejmują wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji oporowej o wymiarach zgodnych z rysunkiem 1.
2. Wykop pod konstrukcję oporową został już wykonany.
3. Konstrukcja oporowa składa się z żelbetowych elementów: płyty fundamentowej oraz ściany prostej.
4. Konstrukcja oporowa będzie wykonywana jako monolityczna w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym.
5. Do montażu i demontażu deskowania będzie wykorzystywany żuraw samochodowy.
6. Konstrukcja oporowa będzie wykonywana z betonu zwykłego klasy C20/25 z kruszywa naturalnego oraz stali klasy A-III N.
7. Pod płytę fundamentową należy wykonać na gruncie podkład betonowy grubości 10 cm z betonu zwykłego C12/15 z kruszywa naturalnego.
8. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania płyty fundamentowej, ściany prostej oraz podkładu zostaną przywiezione z wytwórni.
9. Mieszanka betonowa na podkład będzie układana ręcznie i zagęszczana mechanicznie.
10. Mieszanka betonowa na konstrukcję oporową będzie układana za pomocą pompy do betonu na samochodzie oraz zagęszczana mechanicznie.
11. Zbrojenie konstrukcji oporowej będzie przygotowane i składowane na terenie budowy.
12. ..................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 457 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Krzysiek_201
01/07/2020 16:25
Miał ktoś już egzamin praktyczny technikum żywienia, i mógł by powiedzieć co było ?
Daniel007
30/06/2020 23:54
witam, maiał ktoś już egzamin praktyczny z rl3? technik rolnik??
Szyewa
27/06/2020 11:23
Miał ktoś dzisiaj już praktyczny z AU 65? Może ktoś powiedzieć czy był Rachmistrz czy Płatkik?
Wredziaa
25/06/2020 21:27
A.62 praktyczny miał już ktoś mógłby się pochwalić co było? ;> z góry dzięki!
svvsvv_
24/06/2020 19:49
Na au.35 było 1.PW
2. PZ do faktury korygującej
3. FS
4. UP na czas nieokreślony
5. LP
6. Rotacja w dniach
dibernat
24/06/2020 16:22
co było dzisiaj na au 35- wie ktoś?
ciociapalinka
24/06/2020 16:18
Ktoś coś przewiduje co moze byc na opiekunce dzieciecej na praktycznym? smiley
dariakum95
23/06/2020 11:18
Powodzenia dzisiaj AU62 !!!
natalia19042001
22/06/2020 22:58
Egzamin AU21 miał ktos Technik fryzjer
8abc6
22/06/2020 20:50
MS.1 jutro kto lub wcześniej kto zdawał??
8abc6
22/06/2020 20:46
Kto jutro zdaje masaż???
Marlenkaa
22/06/2020 11:23
ms12, ktoś coś? smiley((
Szyewa
22/06/2020 10:26
Hejka. Au65 jutro powodzenia smileysmiley
manekg
21/06/2020 17:56
z9 czerwiec?
smiley
Zosia76
21/06/2020 17:54
Bd 29 ktos cossmiley
volster
21/06/2020 17:53
smiley
Wredziaa
20/06/2020 13:59
A.62 A.61 jest ktos kto bedzie zdawal egzamin lub juz zdal i moglby sie podzielic informacjami? smiley
Marlenkaa
20/06/2020 12:51
Pluje se w brodę, że nie "posłuchałam się tego forum.."
MS.12 jak myślicie, co będziemy mieć na poprawce? smiley
magdziolekhihi
20/06/2020 10:41
smileysmileysmiley
Chcezdacgo
18/06/2020 21:20
weterynarze powodzenia niedługo smiley zdamy to!!