TECHNIK ROLNIK (kwalifikacja R.16 - RL.16 - ROL.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK (kwalifikacja R.16 - RL.16 - ROL.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W gospodarstwie rolnym uprawiany jest łubin żółty odmiany Mister (odmiana tradycyjna) na nasiona. Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie wynosi 20 ha, są one podzielone na cztery równe pola przeznaczone pod uprawę ziemniaków późnych na oborniku, jęczmienia jarego, żyta oraz łubinu żółtego. Rolnik otrzymuje dopłaty bezpośrednie do produkcji w wysokości:
- jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
- dopłaty za zazielenienie - 309,77 zł/ha
- dopłaty do roślin strączkowych na ziarno - 606,52 zł/ha.
Ułóż płodozmian z udziałem roślin uprawianych w gospodarstwie (Tabela 1). Ustal dawki fosforu i potasu pod łubin żółty w czystym składniku na 1ha (Tabela 2). Oblicz:
- zapotrzebowanie na nawozy mineralne w przeliczeniu na masę towarową na 1 ha oraz całą powierzchnię uprawy (Tabela 2).
- zapotrzebowanie na nasiona łubinu żółtego na 1 ha i całą powierzchnię uprawy według podanych parametrów siewu (Tabela 3).
Wypełnij dokument „Ewidencja zabiegów ochrony roślin" (Tabela 5).
Ułóż harmonogram prac związanych z wybraną technologią produkcji uprawy łubinu żółtego od zbioru przedplonu do zbioru nasion (Tabela 4).
Oblicz nadwyżkę bezpośrednią z uprawy 1 ha łubinu żółtego (Tabela 6).

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź plan odnowienia działki zrębowej powstałej w wyniku przeprowadzonych prac pozyskaniowych (rębnia Ib) na terenie Nadleśnictwa Białe, w Leśnictwie Mrowino, w oddziale 184c. W planie należy uwzględnić koszt zabezpieczenia repelentem sadzonek gatunku głównego przed szkodami od zwierzyny płowej.
Na podstawie treści zadania egzaminacyjnego, opisu planowanych robót i zamieszczonych tabel:
- wypisz czynności niezbędne do odnowienia działki zrębowej,
- zapisz skład gatunkowy uprawy z wyszczególnieniem gatunku głównego, domieszkowego uszlachetniającego i pomocniczego, powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gatunki oraz zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy,
- narysuj szkic odnawianej powierzchni z uwzględnieniem rozmieszczenia poszczególnych gatunków w przyjętej formie zmieszania wraz z legendą,
- zapisz formę zmieszania i więźbę sadzenia poszczególnych gatunków oraz oblicz koszt materiału sadzeniowego i repelentu,
- oblicz wartość zaplanowanych czynności (prac),
- oblicz koszt wykonania planu odnowienia.
UWAGA: Obliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku.
Do rozwiązania zadania wykorzystaj tabele zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Producent mleka koziego prowadzi hodowlę 60 kóz matek rasy saaneńska. W czasie stanówki metodą haremową kozły przebywają na stałe z samicami. Krycie rozpoczyna się 15 sierpnia 2019 r. i trwa dwa cykle płciowe. Samice podzielone są w tym czasie na dwie grupy. Kozy na 6 tygodni przed planowanym porodem zasusza się. Koźlęta odsadzane są od matek w wieku 12 tygodni.
Gospodarstwo osiąga następujące wskaźniki rozrodu: liczba kóz wykoconych w stadzie - 56 sztuk, liczba żywo urodzonych koźląt - 109 sztuk, upadki koźląt podczas odchowu - 3,8%.
Uzupełnij:
- Tabelę 1. Budowa układu pokarmowego kozy, rozpoznaj jego części i wpisz do tabeli.
- Tabelę 2. Rozpoznane rasy kóz i wybór rasy w typie użytkowym mlecznym, dobierz do ilustracji rasy kóz właściwą jej charakterystykę oznaczoną numerem oraz zapisz nazwę każdej z przedstawionych na zdjęciu ras. Zapisz TAK, jeżeli rasa jest w typie użytkowym mlecznym.
- Tabelę 3. Zapotrzebowanie na pasze dla kóz mlecznych, sporządź preliminarz pasz dla stada 60 kóz mlecznych na okres żywienia zimowego, zgodnie z podanymi założeniami.
- Tabelę 4. Użytkowanie rozpłodowe kóz Sporządź wykaz terminów zootechnicznych rozrodu kóz i odchowu koźląt w gospodarstwie dla podanych kóz.
- Tabelę 5. Wskaźniki użytkowości rozpłodowej stada kóz.
- Na podstawie podanych danych sporządź dokument Zgłoszenie kozy do rejestru wypełniając zamieszczony w arkuszu formularz.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W zakładzie rozbioru mięsa wieprzowego razem z lekarzem weterynarii bierzesz udział w nadzorze procedur
mycia i dezynfekcji. Nadzór obejmuje chłodnię o powierzchni podłogi 200 m2. Pomieszczenie chłodni,
z uwagi na harmonogram pracy zakładu, opróżniane jest dwa razy w tygodniu: w środy i piątki.
Wypełnij Dokument 1. Karta mycia i dezynfekcji chłodni. Skorzystaj z Instrukcji GMP/GHP MYCIE I
DEZYNFEKCJA CHŁODNI oraz Charakterystyki środków myjących i dezynfekcyjnych. Wskaż dni, w których
można przeprowadzić mycie i dezynfekcję, wpisując daty z bieżącego tygodnia. Skorzystaj z załączonego
kalendarza.
Uzupełnij Dokument 2. Działanie środka dezynfekcyjnego. Wykorzystaj w tym celu tabelę Skuteczność działania środków chemicznych.
Oblicz skuteczność dezynfekcji przeprowadzonej dwukrotnie w poprzednim tygodniu. Wykorzystaj w tym celu Wyniki badań nadesłane przez laboratorium. Wypełnij Dokument 3. Skuteczność dezynfekcji.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK AGROBIZNESU (kwalifikacja R.6 - RL.7 - ROL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU (kwalifikacja R.6 - RL.7 - ROL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z charakterystyki planowanego przedsięwzięcia oraz informacji zawartych w zadaniu:
- sporządź bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 r,
- sporządź plan amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w ujęciu rocznym,
- oblicz planowane roczne koszty i przychody roczne,
- sporządź uproszczony rachunek zysków i strat za pierwszy rok działalności,
- oceń strukturę finansowania aktywów oraz rentowność kapitału własnego na podstawie wskaźników
DR i ROE,
- sporządź umowę o pracę.
Do realizacji zadania wykorzystaj druki i tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Jan Kowalski - lekarz weterynarii z kilkunastoletnim doświadczeniem ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych oraz sprzedaży środków i leków weterynaryjnych na własny rachunek. Badania ankietowe wykazały duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i środki wśród okolicznych rolników. Działalność zostanie rozpoczęta z dniem 1 stycznia 2021 roku pod warunkiem, że przedsięwzięcie okaże się rentowne.
Zamierza on podpisać umowy z okolicznymi rolnikami na stałą kompleksową obsługę weterynaryjną. Aby sprostać zapotrzebowaniu, zamierza zatrudnić dwie osoby z kwalifikacjami technika weterynarii. Działalność będzie prowadzona w posiadanym budynku po byłej zlewni mleka.
Przedsiębiorca posiada 165 000,00 zł oszczędności, z których zakupi wyposażenie przychodni, samochody (wykaz w tabeli) na kwotę 105 000, zł oraz podstawowy zestaw środków medycznych za 30 000,00 zł. Pozostałą kwotę wpłaci na konto bankowe.
Właściciel zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy na remont i adaptację przychodni oraz utwardzenie placu przed budynkiem (parking dla klientów). Zestaw podstawowy leków o wartości 20 000,00 zł zakupi z odroczonym terminem płatności. Środki medyczne i leki firma planuje sprzedawać z 30% marżą doliczaną do ceny zakupu.
Przedsiębiorca będzie płacił liniowy podatek dochodowy 19%.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 457 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?