Nawigacja
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dane i zasygnalizowane są cztery punkty 1, 2, 3 i 4 oraz stanowisko pomiarowe S. Wysokość stanowiska S wynosi Hs = 100,00 m.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie S, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomych: ds-1, ds-2, ds-3, ds-4,
- przewyższeń: tu, łi2, h3, łu,
- kątów poziomych: a, P, y.
Dodatkowo zmierz wysokość instrumentu i.
Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu pomiarowego zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Na podstawie wykonanych pomiarów oblicz:
- wysokości Hi, H2, H3, H4 punktów 1, 2, 3 i 4 metodą niwelacji trygonometrycznej,
- odległości poziome di-2, d2-3, d3-4 z twierdzenia cosinusów.
Po wykonaniu obliczeń wykonaj pomiar kontrolny i zmierz na stanowisku pomiarowym odległości poziome między punktami 1-2, 2-3, 3-4, korzystając z funkcji „pomiar czołówek" w tachimetrze elektronicznym.
Po ustawieniu na instrumencie pomiarowym funkcji „pomiar czołówek" zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru kontrolnego.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach i tabelach z następującą precyzją:
- 0,01 m - dla wysokości punktów, odległości i przewyższeń,
- 0,0001g - dla kątów.
10
sporządź profil podłużny fragmentu trasy przechodzącej przez punkty 1, 2, 3 i 4 w skali 1:—
Do sporządzenia profilu podłużnego zastosuj odległości poziome d1-2, d2-3, d3-4, obliczone z twierdzenia cosinusów.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejsce pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Podziel działkę ewidencyjną nr 256 i zaprojektuj służebność gruntową zapewniającą dostęp do drogi publicznej dla działki nr 256/1, wydzielonej w wyniku podziału, zgodnie z zamieszczonym szkicem sytuacyjnym z projektem podziału działki nr 256.
Służebność gruntowa ma stanowić pas gruntu szerokości 4,00 m wzdłuż południowej granicy działki nr 256.
Działka nr 256 ma kształt trapezu. Projektowane do wydzielenia działki nr 256/1 i 256/2 mają mieć równe powierzchnie. Podziału działki należy dokonać linią prostopadłą do boku 503-504.
Oblicz:
- pole powierzchni działki nr 256 przed podziałem (metodą analityczną ze współrzędnych prostokątnych),
- długości boków działki nr 256 ze współrzędnych prostokątnych,
- współrzędne prostokątne X, Y nowych punktów granicznych o numerach 601 i 602 (zgodnie ze szkicem sytuacyjnym) działek wydzielonych w wyniku podziału,
- długości boków nowych działek wydzielonych po podziale,
- pola powierzchni nowych działek wydzielonych po podziale.
Wyniki obliczeń zapisz w odpowiednich tabelach z następującą precyzją zapisu:
- do 0,01 m dla długości i współrzędnych prostokątnych X, Y
- do 1 m2 dla pól powierzchni.
Sporządź wstępny projekt podziału działki nr 256 zawierający wszystkie wymagane przepisami prawa elementy oraz przedstawiony w formie graficznej i opisowej przebieg służebności gruntowej.
Wypełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dokonaj sprawdzenia pionowości osi komina przemysłowego metodą trygonometryczną.
Pomiarów dokonano z trzech stanowisk: St. 1, St. 2, St. 3 (rysunek 1), na pięciu poziomach obserwacyjnych (rysunek 2). Uśrednione wyniki pomiarów z dwóch położeń lunety: wartości kątów pionowych, wartości kierunków poziomych oraz odległości osi komina od poszczególnych stanowisk pomiarowych, zamieszczono w tabelach 1 i 3.
W celu sprawdzenia pionowości osi komina oblicz:
- wartości przewyższeń do poszczególnych poziomów obserwacyjnych,
- wysokości poszczególnych poziomów obserwacyjnych, przyjmując wysokość poziomu zerowego H0 = 0,00 m, pomierzone z trzech stanowisk,
- średnie wartości wysokości poszczególnych poziomów obserwacyjnych,
- wartości kątowe wychyleń osi komina od pionu na poszczególnych poziomach obserwacyjnych,
- wartości liniowe wychyleń osi komina od pionu na poszczególnych poziomach obserwacyjnych.
Obliczenia wykonaj względem poziomu zerowego.
Sporządź wykresy wychyleń osi komina od pionu obserwowanych ze stanowisk: St. 1, St. 2, St. 3.
Na wykresach wpisz liniowe wartości wychyleń osi komina od pionu w skali 1:10 na podstawie wyników pomiarów i obliczeń z poszczególnych stanowisk. Wszystkie punkty wykresów połącz liniami łamanymi w kolorze czerwonym. Wpisz średnie wysokości poszczególnych poziomów obserwacyjnych komina.
Wyniki obliczeń zapisz z następującą precyzją:
- przewyższenia oraz wysokości poziomów obserwacyjnych do 0,01 m,
- kąty do 0,0001g,
- liniowe wartości wychylenia osi komina od pionu do 0,001 m.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dane i zasygnalizowane są trzy punkty: 100, 101 i 102
- punkty 101 i 102 niedostępne do bezpośredniego pomiaru,
- punkt 100, będący stanowiskiem pomiarowym.
Współrzędne X, Y oraz wysokości H stanowiska 100 i punktu 101 są dane i zamieszczone w tabeli. Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 100, w dwóch położeniach lunety, pomiary:
- kąta poziomego a,
- kąta pionowego zenitalnego zi02'.
Dodatkowo zmierz wysokość instrumentu i100.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Na stanowisku 101 wykonano wcześniej pomiary kąta poziomego P, pionowego zenitalnego z102'' oraz zmierzono wysokość instrumentu i101 Wyniki tych pomiarów zapisano w Dzienniku pomiaru kątów poziomych oraz w Dzienniku pomiaru kątów pionowych.
Na podstawie danych i wykonanych pomiarów oblicz:
- wartości kątów poziomych a i P, kątów pionowych zenitalnych z102' i z102'' wraz z kontrolą obliczeń,
- długość boku d101-100 ze współrzędnych prostokątnych X, Y punktów 100 i 101,
- długości: d101-102 i d100-102 stosując twierdzenie sinusów,
- współrzędne X102, Y102 punktu 102 metodą wcięcia kątowego w przód,
- średnią wysokość H102 punktu 102.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach i tabelach z następującą precyzją:
- 0,01 m - dla współrzędnych punktów i odległości,
- 0,0001g - dla kątów.
Uzupełnij szkice rozmieszczenia punktów 100, 101 i 102 w płaszczyźnie pionowej i poziomej wynikami pomiarów i obliczeń.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Działkę ewidencyjną nr 169 stanowiącą klasoużytek RIVa i graniczącą z działkami nr 200 i 201, które są drogami publicznymi (dr), podziel na trzy działki zgodnie ze szkicem sytuacyjnym z projektowanymi granicami podziału.
Jedną działkę o szerokości 7,00 m i przylegającą do działki nr 200 wydziel pod poszerzenie pasa drogowego, a pozostałą część podziel na dwie działki o równych polach powierzchni tak, aby punkt D leżał na granicy103-102 w odległości 37,00 m od punktu 103.
Podziału działki nr 169 dokonaj, wiedząc że:
- granice 100-101 i 103-102 są do siebie równoległe,
- granice 100-101 i 103-102 są prostopadłe do granicy 100-103,
- granica A-B jest równoległa do granicy 100-103,
- projektowane punkty A i C leżą na granicy 100-101,
- projektowane punkty B i D leżą na granicy 103-102.
Punkty graniczne działki nr 169 pomierzono metodą biegunową (pomiar kątów poziomych i odległości), a wyniki pomiarów zapisano w dzienniku obliczenia pola powierzchni działki nr 169 z domiarów biegunowych. Współrzędne punktów osnowy podano w tabeli.
Oblicz:
- pole powierzchni działki nr 169 z domiarów biegunowych,
- współrzędne prostokątne X, Y punktów granicznych 100, 101, 102, 103 z domiarów biegunowych,
- długości boków działki nr 169 ze współrzędnych prostokątnych,
- długości boków działek nr 169/1, 169/2, 169/3,
- projektowane pola powierzchni działek nr 169/1, 169/2, 169/3,
- współrzędne prostokątne X, Y nowych punktów granicznych A, B, C, D.
Wyniki obliczeń zapisz w odpowiednich tabelach z następującymi dokładnościami:
- 0,01 m dla współrzędnych i długości,
- 0,0001 ha dla pól powierzchni.
Sporządź szkic dokumentacyjny podziału działki oraz uzupełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki nr 169.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 1 z 11 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?