Nawigacja
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Działkę nr 123 podziel na dwie działki w taki sposób, aby z klasoużytku Rlllb odciąć działkę o polu powierzchni P = 1000 m2. Nowa granica ma przechodzić przez punkt E leżący na granicy AD oraz przez punkt F leżący na granicy CD, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym położenia punktów granicznych. Współrzędne punktów granicznych A, B, C, D działki nr 123 oraz punktu E są podane w wykazie współrzędnych.
Nadaj numery nowym działkom po podziale zgodnie z obowiązującymi zasadami i oblicz:
- pole powierzchni działki nr 123 i pola powierzchni klasoużytków PJIIa i Rlllb w działce nr 123,
- długości granic AE, ED, DF, FC, EF nowych działek po podziale,
- współrzędne prostokątne XF , YF punktu granicznego F,
- pola powierzchni nowych działek po podziale oraz pola powierzchni klasoużytków PJIIa i Rlllb w granicach nowych działek.
Wyniki obliczeń zapisz w tabeli wyników obliczeń.
Wykonaj obliczenia kontrolne pola powierzchni ze współrzędnych nowej działki po podziale w granicach EFD, uzupełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki oraz sporządź szkic dokumentacyjny podziału.
Niezbędne dane, formularze oraz tabele do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik geodeta
TECHNIK GEODETA

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik geodeta (311104)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;

2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;

3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;

5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;

6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Firma „GEOPOMIAR" otrzymała zadanie określenia wysokości segmentu komina zawierającego się pomiędzy punktami 1 i 2. W tym celu założono bazę b - w taki sposób, że końcowe punkty oazy: A i B oraz punkty 1 i Z na kominie leżą w jednej płaszczyźnie pionowej (Załącznik 1). Wysokości stanowisk instrumentu zostały wcześniej wyznaczone i wynoszą: Ha = 100,00 m; Hb = 101,00 m.

Wykonano pomiar:
a) wysokości instrumentów (Załącznik 1 i Druk 1).
b ) długości bazy i odcinka AC (Załącznik 2).
c) kątów pionowych (Druki)

Opracuj projekt realizacji prac, polegających na wyznaczeniu pionowej odległości pomiędzy punklami 1 i 2 Wynik podaj z dokładnością 0.01 m.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

  1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
  2. Założenia do projektu, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
  3. Wykaz prac związanych z wykonaniem pomiarów terenowych z zachowaniem ich kolejności
  4. Opis sposobu pomiaru kąta pionowego w terenie.
  5. .........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 11 z 11 6 7 8 9 10
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?