Nawigacja
ZADANIA PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZADAŃ MATERIAŁY UCZNIÓW INFORMACJE TESTY TEORETYCZNE
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt środkowy O jako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych X0, Y0, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów P i K oraz punktów 201, 202, 203 i 204. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania pomiarów przewodniczącemu ZN.
Kąt poziomy pomiędzy punktami P i K pomierz w jednej serii, w dwóch położeniach lunety. Wyniki pomiaru zapisz w dzienniku pomiaru kątów poziomych. Odległości pomierzone do punktów P i K wpisz w dzienniku pomiaru długości boków. Punkty 201, 202, 203 i 204 pomierz metodą biegunową w nawiązaniu do punktów P i K. Wyniki pomiaru wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową. Oblicz:
- współrzędne prostokątne X, Y punktów 201, 202, 203, 204 i K, rozmieszczonych na łuku kołowym wjednakowych wzajemnie odległościach,
- kąt zwrotu stycznych a,
- średnią długość promienia R,
- długość łuku kołowego L,
- błąd średni określenia długości łuku kołowego mL, przy założeniu, że błąd pomiaru kąta wynosi ma= 0,0020g, a błąd pomiaru długości promienia mR=5 mm,
- azymut AP.K boku (cięciwy) P-K,
- miary do wyznaczenia położenia punktów pośrednich metodą ortogonalną od cięciwy P-K z początkiem w punkcie P i kierunkiem na punkt K.
Uzupełnij szkic dokumentacyjny o pomierzone i obliczone wielkości.
Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm, z wyjątkiem obliczenia błędu średniego określenia długości łuku, dla którego obliczenia prowadź z dokładnością do 1 mm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 5 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 5 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zasygnalizowane są trzy punkty 15, 16, 17 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 2207. Współrzędne X, Y punktów 15, 16są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 16,w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej di6-i7,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez
podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiaru.
Oblicz:
- azymut A16.15 i długość di6_i5 - ze współrzędnych punktów 15 i 16,
- współrzędne X, Y punktu 17-na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 18 - na podstawie zamieszczonych na szkicu położenia punktów 15, 16, 17,18 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 15, 16, 17i 18 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zasygnalizowane są dwa punkty poligonowe ppl i pp2 oraz punkt 1 będący narożnikiem ogrodzenia trwałego. Współrzędne X, Y punktów poligonowych pp1 i pp2 są znane i podane w tabeli.
Tachimetrem elektronicznym, ustawionym w punkcie poligonowym pp1 pomierz metodą biegunową położenie punktu 1, w nawiązaniu do punktu poligonowego pp2. Wyniki pomiarów (współrzędne biegunowe a, d) zapisz w Dzienniku pomiaru sytuacyjnego metodą biegunową, w którym są już zapisane wyniki pomiarów do pozostałych punktów ogrodzenia trwałego, czyli punktów 2, 3, 4.
Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów. Na podstawie pomierzonych współrzędnych biegunowych punktów ogrodzenia i danych zapisanych w Dzienniku pomiaru sytuacyjnego metodą biegunową oblicz:
- przyrosty współrzędnych: AX ppM, AX ppi-2, AX ppi.3, AX ppi.4,
AY ppi-b AY ppi^ AY ppi^ AY ppi^
- współrzędne X, Y punktów 1, 2, 3, 4,
- długości boków ogrodzenia trwałego: d1-2, d2-3, d3-4, d4-1 na podstawie współrzędnych X, Y punktów 1, 2, 3, 4.
Wyniki obliczeń zapisz z dokładnością do 0,01 m w Dzienniku pomiaru sytuacyjnego metodą biegunową i Dzienniku obliczenia przyrostów współrzędnych i współrzędnych pomierzonych punktów.
Sporządź szkic pomiaru punktów 1, 2, 3, 4 ogrodzenia trwałego wykonanego metodą biegunową oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń dla punktów 1, 2, 3, 4.
Nanieś na mapę sytuacyjną punktów 1, 2, 3, 4 ogrodzenia trwałego w skali 1:500 punkty 1, 2, 3, 4 i narysuj ogrodzenie trwałe z wykorzystaniem zamieszczonego symbolu ogrodzenia trwałego.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zasygnalizowane są trzy punkty 21, 22, 23 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 2356. Współrzędne X, Y punktów 21 i22są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 22, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej d22-23,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez
podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Oblicz:
- azymut A22-2i i długość d22-2i - ze współrzędnych punktów 21 i 22,
- współrzędne X, Y punktu 23 - na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 24 - na podstawie zamieszczonych na szkicu sytuacyjnym położenia punktów 21, 22, 23, 24 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 21, 22, 23 i 24 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Działka ewidencyjna nr 25 w kształcie trapezu znajduje się w województwie o kodzie 03, powiecie o kodzie 15, gminie wiejskiej (2) o kodzie 04 i obrębie ewidencyjnym nr 19. Działkę tę należy podzielić na dwie działki tak, aby wydzielić działkę nr 25/1 niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego i stanowiącą użytek Br-RIVa oraz działkę nr 25/2. Podziału należy dokonać liniami granicznymi równolegle do ścian budynku i odległymi od budynku o 4 m, zgodnie ze szkicem działki nr 25 z projektowanym podziałem. Współrzędne punktów granicznych działki nr 25 oraz narożników budynku mieszkalnego zawarte są w wykazie współrzędnych. Oblicz:
- powierzchnię działki nr 25 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działce,
- długości boków działki nr 25,
- współrzędne X, Y nowych punktów granicznych 211,212,213,
- długości boków działek nr 25/1 i 25/2,
- powierzchnię działek nr 25/1 i 25/2 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działkach. Pola powierzchni działek 25, 25/1 i 25/2 oblicz ze współrzędnych prostokątnych.
Wyniki obliczeń dla długości i współrzędnych X, Y podaj z dokładnością do 0,01 m oraz do 1 m2 dla pól powierzchni.
Sporządź szkic dokumentacyjny podziału działki oraz wypełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych, wpisując do niego zestawiony identyfikator działki ewidencyjnej nr 25.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

UrszulaF
24/01/2020 20:14
Szukam egzaminu praktycznego z 2011 roku, Kamil dwa lata. Opiekunka dziecięca, może ktoś ma opracowany?
smiley
mala2280
23/01/2020 22:37
Naprawde niema nikogo kto mial juz egzamin z opiekunki dziecięcej
kasia97389
21/01/2020 19:27
mala2280
25 stycznia w sobotę o 15;00
Ijusts111
21/01/2020 10:33
Truskussmiley
Ijusts111
21/01/2020 10:32
Ostrowiec smiley
Ijusts111
21/01/2020 10:31
Kostrzewa
Ijusts111
21/01/2020 10:30
Krawczyk
Yatselenko
20/01/2020 21:24
Witam.Ma ktoś treść zadania praktycznego MS-01 styczeń 2020
Kadela997
20/01/2020 13:49
Krawczykpvp
PWPAKA
19/01/2020 19:43
Witam.Ma ktoś treść zadania praktycznego A.27 styczeń 2020
mala2280
19/01/2020 13:19
Kasia 97389
Kiedy masz praktyczny?
mala2280
19/01/2020 13:18
Ms11 opiekunka dziecięca
mala2280
19/01/2020 13:16
Witam czy ma ktos egzamin praktyczny szybciej niz24bardzo prosze o inf co i jak bylo bede mega wdzięczna
kasia97389
19/01/2020 09:05
Hej dziewczyny, czy któraś z Was miała już test praktyczny OPIEKUNKA DZIECIĘCA MS 11 ? Jeśli tak, bardzo proszę o jakieś informacje . pozdrawiam smileysmiley
Dante369
19/01/2020 08:41
Jak po wczorajszym R3? co ciekawego było
kkkk6
18/01/2020 09:11
Zdawał już ktos AU 65 praktyczny ?smileysmileysmiley
agula112
17/01/2020 17:55
Ok. Zobaczymy.smiley
Dante369
17/01/2020 17:46
Agula Na pewno obliczenia, pasze, nasiona, nawozy smiley Tyle mogę powiedzieć, jutro powiesz czy miałem racje smiley
agula112
17/01/2020 15:44
Ja mam jutro R3. Ciekawe czy ktoś już miał praktyczny????Moze są jakieś informacje co ewentualnie może być. Ktoś?Cos?
Dante369
17/01/2020 15:17
Hej jakie zadanie mieliście na R3? smiley