Nawigacja
TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2014
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład mechaniczny ma przeprowadzić naprawę zespołu łuparki świdrowej dt łupania drewna. Podczas oględzin stwierdzono pękniecie żeliwnych pokrywel zakrywających łożyska. Dodatkowo podczas pracy łuparki zaobserwowano zby wysokie obroty świdra. Postanowiono:
- wykonać nowe pokrywki;
do wykonania pokrywek dobrać materiał o większej wytrzymałości oc stosowanego dotychczas (nie wymagający obróbki cieplnej);
- dobrać nowe koło pasowe;
- obliczyć wymaganą średnicę zewnętrzną koła pasowego;
- wymienić wszystkie części znormalizowane zespołu;
- zastąpić kulkowe łożyska zwykłe, łożyskami kulkowymi obustronnie zakrytymi.

Mocowanie silnika umożliwia naciąg pasków klinowych w szerokim zakresie i pc dobraniu nowego koła nie trzeba zmieniać ich długości. Prędkość obrotowa silnik; wynosi 1400 obr/min, koło pasowe na silniku ma średnicę zewnętrzną 80 mm prędkość obrotowa świdra po dobraniu nowego koła powinna wynosić 280 obr/min. Wyposażenie zakładu umożliwia wykonanie wszystkich operacji technologicznycł związanych z naprawą zespołu w warunkach produkcji małoseryjnej.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przeprowadzeniem naprawy łupark świdrowej.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej obejmujący zakres realizowanych prac.
 2. Założenia do opracowania projektu sformułowane na podstawie treści zadanie oraz dokumentacji.
 3. Przebieg procesu demontażu zespołu łuparki oraz wykaz części do wymiany oznaczenie i wymiary dobranych łożysk.
 4. Obliczenia wymaganej średnicy zewnętrznej nowego koła pasowego wra; z oznaczeniem koła.
 5. .....................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5 - PAŹDZIERNIK 2013 Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj na tokarce wal zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Dobierz parametry skrawania na podstawie zalecanych wartości w Tabeli 2 i charakterystyki danej tokarki. Wartości dobranych parametrów skrawania dla poszczególnych zabiegów zapisz w Tabeii 3. Materiał do obróbki, narzędzia skrawające i przyrządy pomiarowe masz przygotowane na stanowisku. Podczas obróbki wałka przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuj parametry skrawania dobrane do rodzaju wykonywanego zabiegu. Po zakończeniu obróbki dokonaj pomiaru uzyskanych wymiarów obróbkowych wału, wyniki pomiarów zanotuj w Tabeli 4. Uporządkuj stanowisko pracy. .......................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik mechanik
TECHNIK MECHANIK

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik mechanik (311504)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2013
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład Mechaniczny przyjął zlecenie na wykonanie naprawy niewielkiej partii imadeł równoległych przenośnych (Załącznik 1 /rysunek 01.05.00.000/). Po weryfikacji imadeł, stwierdzono, że należy:
- dla tulei (poz. 3 /rysunek 01.05.00.000/), dobrać materiał z grupy stali niestopowych konstrukcyjnych do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego;
- wykonać tuleje (Załącznik 2 /rysunek 01.05.00.003/) z dobranego materiału,
- wymienić wkręty zabezpieczające tuleje przed przesuwaniem wzdłużnym poz. 15, rysunek 01.05.00.000;
- wymienić zużyte wkładki wymienne poz. 6, rysunek 01.05.00.000.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą imadeł, w celu przywrócenia sprawności eksploatacyjnej na podstawie weryfikacji i załączonej dokumentacji. Wyposażenie zakładu umożliwia przeprowadzenie obróbki skrawaniem, kontroli jakości i montażu w warunkach produkcji małoseryjnej.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej stosowny do zakresu realizowanych prac.
 2. Założenia  do  opracowania  projektu  sformułowane  na  podstawie  treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz czynności związanych z demontażem imadeł przed naprawą.
 4. Rozwiązanie konstrukcyjne obejmujące:
  - dobór gatunku i podanie wymiarów materiału wyjściowego do wykonania tulei,
  - obliczenia sprawdzające wytrzymałość i wymiary tulei (gdzie: obciążenie śruby-maksymalna siła wzdłużna Q=10 kN, długość gwintu w tulei 30 mm, średnica zewnętrzna tulei 28 mm, zalecana czynna liczba zwojów gwintu z - 6-M0), wzory do obliczeń w Załączniku 6.
 5. Opis procesu technologicznego wykonania tulei, zawierający wykaz zabiegów i operacji obróbki skrawaniem z zachowaniem ich kolejności.
 6. Wykaz obrabiarek,  uchwytów i  przyrządów obróbkowych,  narzędzi skrawających i przyrządów pomiarowych, niezbędnych w procesie wykonania tulei.
 7. Opis procesu montażu imadła po naprawie, zawierający wykaz czynności monterskich z zachowaniem ich kolejności.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2013   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - STYCZEŃ 2013
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład Mechaniczny przyjął zlecenie na wykonanie 1 000 sztuk wózków przenośnika podwieszanego zgodnie z rysunkiem złożeniowym ŁW-1-01 (Załącznik 1). W celu realizacji zlecenia należy przygotować uproszczoną dokumentację technologiczną niezbędną do wykonania zlecenia.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem przyjętego zlecenia. Wyposażenie zakładu umożliwia przeprowadzenie obróbki skrawaniem, montażu wózków i kontroli jakości wykonania.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej stosowny do zakresu realizowanych prac.
 2. Założenia do opracowania projektu sformułowane na podstawie treści zadania i załączników.
 3. Rozwiązanie konstrukcyjne obejmujące dobór na podstawie wyciągów z norm oraz dokumentacji: wymiarów i oznaczeń części znormalizowanych niezbędnych do wykonania wózków.
 4. Zapotrzebowanie na części znormalizowane potrzebne do wykonania 1 000 sztuk wózków przenośnika.
 5. ............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 16 z 19 11 12 13 14 15 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?