Nawigacja
TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj na tokarce wałek stopniowy zgodnie z rysunkiem wykonawczym oraz technologią obróbki skrawaniem. Wymiary nietolerowane wykonaj zgodnie z odchyłkami w Tabeli 1, s-odchyłki średniodokładne. Materiał do obróbki, narzędzia skrawające i przyrządy pomiarowe masz przygotowane na stanowisku. Przygotuj tokarkę do obróbki: zamocuj noże tokarskie w imaku, materiał obrabiany w uchwycie tokarskim oraz osadź uchwyt wiertarski w tulei konika. Zgłoś przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania obróbki. Podczas obróbki wałka przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu obróbki dokonaj pomiaru uzyskanych wymiarów obróbkowych wałka, a wyniki pomiarów zanotuj w Tabeli pomiarów. Uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W wyniku długotrwałej eksploatacji pompy zębatej nastąpiło obniżenie jej własności użytkowych (spadek wydajności i wartości wytwarzanego ciśnienia oraz rozszczelnienie pompy). Na stanowisku znajduje się zdemontowana pompa z której usunięto uszkodzone części. Na podstawie DTR danego modelu pompy, ustal nazwy brakujących części i wpisz do Tabeli 1. Części pobierz z wyznaczonego miejsca, a następnie dokonaj montażu pompy. Zmontowaną pompę uruchom bez obciążenia, w celu wstępnej oceny poprawności jej działania.
Podczas czynności związanych z organizacją stanowiska i wykonaniem zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W wyniku eksploatacji wiertarki stołowej doszło do utraty jej właściwości użytkowych wynikających z naturalnego zużywania się części. Dokonaj demontażu przekładni pasowej. Zidentyfikuj części brakujące i te które należy wymienić, wyniki spostrzeżeń zapisz w Tabeli 1.
Dobierz odpowiednie części oraz dokonaj montażu przekładni i przeprowadź niezbędne regulacje. Dokonaj próbnego uruchomienia wiertarki po wykonanej naprawie, sprawdzając działanie przekładni pasowej i zespołu wrzeciona.
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie prace wykonaj w oparciu o DTR wiertarki stołowej.
W arkuszu egzaminacyjnym zamieszczono przykładowy schemat napędu wiertarki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj dokumentację technologiczną dotyczącą naprawy piętnastu bloczków jednokrążkowych (Rysunek PT.011). Naprawa polega na wymianie łożyska, wkrętów M4, podkładki odginanej dwustronnej oraz wykonaniu nowej rolki (Rysunek PT.011-1) z materiału o wyższej wytrzymałości. Planując proces obróbki rolki, uwzględnij wykonanie zabiegu przecinania na końcu operacji tokarskiej. Na podstawie rysunków i informacji zawartych w Tabelach 1., 2., 3., 4., 5. oraz wykazu maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi, opracuj dokumentację:
- Zlecenie produkcyjne do wykonania rolek,
- Kartę instrukcyjną obróbki dla zabiegu przecinania,
- Kartę instrukcyjną montażu zespołu bloczka jednokrążkowego.
Do wykonania szkicu obróbki zabiegu przecinania wykorzystaj przygotowane stanowisko komputerowe z oprogramowaniem CAD. Gotowość wydruku zgłoś przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki. Na szkicu wpisz swój numer PESEL, a następnie wydrukuj na papierze formatu A4. Wydrukowany szkic oraz wykonaną w arkuszu egzaminacyjnym pozostałą dokumentację pozostaw na stanowisku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj obróbkę wałka w dwóch operacjach. Operację 10 wykonaj na tokarce sterowanej numerycznie zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-01.10-14.08 oraz programem obróbki CNC. Program obróbki technologicznej otrzymasz w formie drukowanej oraz elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki. Zamocuj przedmiot obrabiany i przygotuj tokarkę sterowaną numerycznie, zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Nóż do toczenia rowka jest już zamocowany i ma wprowadzone wartości korekcyjne. Zamocuj brakujący nóż w głowicy narzędziowej w miejscu wynikającym z programu obróbki, dokonaj pomiaru wartości korekcyjnych Li i L2 i wprowadź je do sterownika tokarki.
2. Zamocuj przedmiot obrabiany, ustal i wprowadź wartość przesunięcia punktu zerowego przedmiotu do sterownika obrabiarki.
3. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika do pamięci maszyny.
4. Wybierz program z pamięci maszyny.
5. Dokonaj symulacji obróbki w systemie sterowania obrabiarki. Uwaga: Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość wykonania obróbki.
6. Uruchom tokarkę w trybie automatycznym z opcją single błock (blok po bloku) i wykonaj obróbkę.
7. Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy.
8. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 1, 2, 3 w Tabeli pomiarów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 12 z 19 7 8 9 10 11 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?