Nawigacja
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2020
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020- Sesja I. 2020 Zima (Styczeń – Luty 2020)

Część pisemna – 10 stycznia 2020

Część praktyczna:

Model „d” – 9 stycznia 2020

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 11 stycznia do 15 lutego 2020- Sesja II. Czerwiec – lipiec 2020

Część pisemna – 23 czerwca 2020

Część praktyczna:

Model „d” – 22 czerwca 2020

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 24 czerwca do 9 lipca 2020- Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22 oraz Z.23 (technik pożarnictwa; Czerwiec 2020)

Z.22

Część pisemna – 2 czerwca 2020

Część praktyczna – od 8 czerwca do 27 czerwca 2020 (model „w”)

Z.23

Część pisemna – 3 czerwca 2020

Część praktyczna – 4 czerwca 2020 (model „d”)


Żródło: CKE

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

NOWY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

..................................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik informatyk
TECHNIK INFORMATYK

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk (351203)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Technik informatyk egzamin zawodowy - etap praktyczny
TECHNIK INFORMATYK

EGZAMIN ZAWODOWY
TECHNIK INFORMATYK - etap praktyczny

Na etapie praktycznym egzaminu zawodowego wiele elementów powtarza się co roku. Poniżej przedstawiono listę uniwersalnych wpisów, które możesz wykorzystać w projekcie na egzaminie zawodowym. Za część z nich na pewno otrzymasz punkty i tym samym zwiększysz swoje szanse na zaliczenie części praktycznej. Zapoznaj się również instrukcją pisania projektu praktycznego.

PRZYKŁADOWE TYTUŁY:

 • Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego.
 • Projekt realizacji prac mających na celu zdiagnozowanie, naprawę i konfigurację systemu komputerowego.
 • Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania usterek, usunięcia ich i zabezpieczenia systemu komputerowego.
 • Projekt realizacji prac mających na celu diagnozę, naprawę oraz sprawdzenie poprawności działania systemu komputerowego.

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA:

 • komputer na co dzień jest wykorzystywany w sekretariacie małej firmy i jest podłączony do Internetu przez sieć lokalną,
 • po uruchomieniu komputera, użytkownik może zalogować się do systemu operacyjnego na swoje konto,
 • konfiguracja programów, wszystkie dane i dokumenty muszą zostać zachowane.
 • komputer jest czasowo odłączony od sieci lokalnej i Internetu,
 • System komputerowy zachowuje się niestabilnie – prawdopodobnie ze względu na infekcję wirusową systemu.
 • użytkownicy mają otrzymać konta z ograniczeniami oraz powinni mieć dostęp tylko do swoich dokumentów i dokumentu wspólnego.
 • wystąpił problem z pracą myszki komputerowej

LISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTERKI:

 • system jest zaśmiecony szkodliwymi programami typu wirusy, itp.
 • za dużo programów w autostarcie
 • nie włączone aktualizacje systemu windows lub ich brak
 • źle skonfigurowane prawa dostępu do plików
 • .............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK - Jak zdać egzamin zawodowy - etap praktyczny?   (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

Jak zdać egzamin zawodowy na technika informatyka 2012 - etap praktyczny?

Egzamin praktyczny na technika informatyka polega na napisaniu projektu realizacji prac prowadzących do usunięcia usterki systemu komputerowego. Projekt jest podzielony na dwie części: realizacja prac oraz dokumentacja z wykonania prac.

Realizacja prac powinna zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia - dane wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Listę prawdopodobnych przyczyn usterki komputera na podstawie opisu objawów.
 4. Wykaz działań, które należałoby podjąć celem zlokalizowania i usunięcia usterki komputera zgodnie z przedstawioną listą prawdopodobnych jej przyczyn.
 5. Wskazania dla użytkownika systemu dotyczące zabezpieczenia komputera podłączonego do Internetu.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

 1. Wykaz i opis kolejno wykonywanych czynności podczas lokalizowania i usuwania usterek oraz zabezpieczenia systemu komputerowego i systemu operacyjnego.
 2. Wydruk zrzutów z ekranu dokumentujących usunięcie zidentyfikowanych usterek oraz zabezpieczenie systemów komputerowego i systemu operacyjnego.
 3. Nośnik z plikiem zawierającym zrzuty z ekranu.

Te elementy występują najczęściej, ale w każdym zadaniu mogą trochę się różnić. Niektóre podpunkty mogą w ogóle nie wystąpić lub zostać zastąpione innymi np. zamiast wskazań dla użytkownika mogą być wnioski o poprawności działania systemu komputerowego po usunięciu usterki. Najważniejsze jest żeby dobrze zapoznać się z treścią zadania i przeczytać co projekt powinien zawierać.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 1 z 2 1 2 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?