Nawigacja
Zadania praktyczne

Lista wszystkich dostępnych zadań praktycznych do pobrania:

UWAGA: Arkusze zawierają zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale są zgodne także z pozostałymi kwalifikacjami.

Poniżej możesz zobaczyć skrócone wersje niektórych zadań praktycznych.
Do części z nich opracowane są PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Ewa Rychlik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów zoologicznych. Jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W grudniu 2019 r. zatrudniła Dagmarę Korecką na podstawie umowy o pracę.
Wykonaj prace dla Sklepu Zoologicznego PANKRACY Ewa Rychlik.
1. Sporządź w programie kadrowo-płacowym i wydrukuj:
- Umowę o pracę nr 1/12/2019 dla Dagmary Koreckiej,
- Listę płac za grudzień 2019 r. dla Dagmary Koreckiej,
- Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za grudzień 2019 r. (data sporządzenia polecenia przelewu 31.12.2019 r.).
2. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym formularz ZUS DRA Deklarację rozliczeniową za grudzień 2019 r. (data wypełnienia 31.12.2019 r.).
3. W programie finansowo-księgowym:
- zaksięguj zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych z grudnia 2019 r. i sporządzonej listy płac,
- wprowadź do podatkowej księgi przychodów i rozchodów remanent końcowy na dzień 31.12.2019 r. na podstawie Arkusza spisu z natury,
- sporządź rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2019 r. na podstawie dokumentów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym,
- wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za grudzień 2019 r. oraz rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2019 r.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem finansowo-księgowym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prace z programami rozpocznij od wprowadzenia:
- danych identyfikacyjnych Sklepu Zoologicznego PANKRACY Ewa Rychlik,
- swojego numeru PESEL pod nazwą Sklep Zoologiczny PANKRACY Ewa Rychlik,
- danych właściciela (wspólnika) Ewy Rychlik,
- danych urzędu skarbowego do kartoteki,
- danych kontrahentów do kartotek,
- danych pracownika Dagmary Koreckiej do ewidencji osobowej
oraz od ustawienia parametrów programów niezbędnych do wykonania zadania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o. zajmuje się produkcją krzeseł ogrodowych. Zakład jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Wykonaj prace dla Zakładu Produkcyjnego PIOTR sp. z o.o.
1. Wprowadź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym operacje gospodarcze dotyczące:
- zakupu materiałów,
- przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu,
- zakupu usługi wynajmu powierzchni biurowych,
- przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia,
- sprzedaży wyrobów gotowych,
- wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
- zmian na rachunku bankowym.
3. Sporządź kalkulację kosztów wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych w tabeli kalkulacyjnej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
4. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 19% za grudzień 2019 r.
5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2019 r. PK - Polecenia księgowania dotyczące:
- naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - PK 1/12/2019,
- ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r. - PK 2/12/2019 (grudzień 2019 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
6. Dokonaj księgowań operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych dowodów polecenia księgowania związanych z naliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r.
7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2019 r.
8. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2019 r.
9. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2019 r. 10. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto sprzedaży w latach 2017-2018.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo Logistyczne CARGO sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie dystrybucji i spedycji towarów. W kwietniu 2019 r. przedsiębiorstwo zatrudniło Macieja Cześnika na podstawie umowy o pracę na pół etatu.
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Logistycznego CARGO sp. z o.o.
1. W programie kadrowo-płacowym sporządź i wydrukuj:
- Umowę o pracę nr 1/2019 dla Macieja Cześnika,
- Miesięczną ewidencję czasu pracy za kwiecień 2019 r. dla Macieja Cześnika,
- Listę płac za kwiecień 2019 r. dla Macieja Cześnika.
2. W programie Płatnik sporządź i wydrukuj:
- ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Macieja Cześnika,
- ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego dla syna Macieja Cześnika,
- ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za kwiecień 2019 r. dla Macieja Cześnika.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem Płatnik.
Pracę z programem kadrowo-płacowym rozpocznij od wprowadzenia:
- danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Logistycznego CARGO sp. z o.o.,
- swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Logistycznego CARGO sp. z o.o.,
- danych urzędu skarbowego do kartoteki,
- danych pracownika Macieja Cześnika do ewidencji osobowej
oraz od ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania.
Pracę z programem Płatnik rozpocznij od:
- założenia kartoteki płatnika - Przedsiębiorstwa Logistycznego CARGO sp. z o.o.,
- założenia kartoteki ubezpieczonego - pracownika Macieja Cześnika,
- aktualizacji okresu rozliczeniowego - kwiecień 2019 r.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERW...   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo Handlowe MARCEL sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT.
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego MARCEL sp. z o.o.
1. Sporządź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie sporządzonych i zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
- zakupu towarów,
- przyjęcia zakupionych towarów do magazynu w cenie ewidencyjnej (w cenie sprzedaży netto),
- zakupu usługi naprawy kserokopiarki,
- sprzedaży towarów,
- wydania sprzedanych towarów z magazynu,
- zmian na rachunku bankowym,
- rozliczenia zakupu towarów (wyksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży),
- przeksięgowania narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży przypadających na wydane z magazynu towary (zastosuj storno czerwone).
3. Oblicz, zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym wzorami, współczynnik odchyleń przeciętnych i narzut odchyleń przeciętnych od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży przypadających na towary wydane odbiorcy z magazynu. Miejsce na obliczenia znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
4. .....................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Gabriel Mospan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fotograficznych oraz sprzedaży sprzętu fotograficznego. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Z tytułu podatku dochodowego rozlicza się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu 2018 r. przedsiębiorca zatrudnił Piotra Cegielskiego na podstawie umowy o pracę.
Wykonaj prace dla Studia Fotografii ZENIT Gabriel Mospan.
1. Sporządź i wydrukuj z programu kadrowo-płacowego:
- Umowę o pracę nr 1/12/2018 dla Piotra Cegielskiego,
- Listę płac za grudzień 2018 r. dla Piotra Cegielskiego,
- Polecenie przelewu do urzędu skarbowego z tytułu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia za grudzień 2018 r. (data sporządzenia polecenia przelewu 18.01.2019 r.).
2. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym formularz ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za grudzień 2018 r. dla właściciela Gabriela Mospana z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które opłaca za siebie jako przedsiębiorca (data wypełnienia 15.01.2019 r.).
3. Sporządź i wydrukuj z programu finansowo-księgowego ewidencję przychodów za grudzień 2018 r. na podstawie faktur sprzedaży zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
4. Sporządź i wydrukuj z programu finansowo-księgowego rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2018 r. na podstawie faktur zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem finansowo-księgowym do rozliczania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podatku VAT.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 1 z 15 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?