Nawigacja
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Firma "A", mająca siedzibę w Kodrąbie przy ul. Rozumnej 3, posiadająca status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, obejmuje ochroną obiekt podlegający obowiązkowej ochronie, jakim jest Kodrąbski Odział Agencji Rezerw Materiałowych. Ochrona jest realizowana na podstawie planu ochrony.
W trakcie pełnienia służby, w dniu 24 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00, patrol w składzie Jerzy Nowak (licencja POF drugiego stopnia nr 002332) i Jan Kowalski (licencja POF pierwszego stopnia nr 002233), spotkał na terenie obiektu osobę, która nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów i nie potrafiła powiedzieć, co robi na terenie chronionym. W chwili wydania polecenia przez pracownika ochrony nakazującego opuszczenie terenu chronionego, mężczyzna odmówił podporządkowania się poleceniu i usiłował uderzyć jednego z pracowników ochrony. Pracownicy ochrony ujęli osobę i przekazali ją wezwanemu patrolowi Policji.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaplanuj elementy organizacji ochrony i zabezpieczenia firmy "Focus" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 1.
Zapoznaj się z charakterem działalności firmy, charakterystyką obiektu, jego szkicem, notkami prasowymi na temat faktów mogących pomóc w ocenie zagrożeń.
Na podstawie powyższych informacji:
1. Zidentyfikuj, opisz i oceń ryzyko wystąpienia zagrożeń. Ustalenia zapisz w tabeli Analiza zagrożeń obiektu.
2. Spośród załączonych procedur la, lb, lc wybierz właściwą procedurę bezpieczeństwa dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obiektu, a w pozostałych niewybranych procedurach wskaż wyłącznie element błędny dla tego typu zagrożenia. Wyniki zapisz w tabeli Wyniki analizy procedur nr 1.
3. Spośród załączonych procedur 2a, 2b, 2c wybierz właściwą procedurę bezpieczeństwa dla grupy interwencyjnej oraz w pozostałych niewybranych procedurach wskaż element błędny dla tego typu zagrożenia. Wyniki zapisz w tabeli Wyniki analizy procedur nr 2.
4. Wybierz (w oparciu o względy merytoryczne, funkcjonalne, ekonomiczne) formy bezpośredniej ochrony fizycznej i krótko uzasadnij trafność swojej decyzji. Dane wpisz do tabeli Formy bezpośredniej ochrony fizycznej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj wytyczne dla pracowników ochrony fizycznej:
- wykaz przypadków użycia broni palnej przez pracownika ochrony fizycznej - tabela 1,
- algorytm postępowania pracownika ochrony fizycznej przed użyciem broni palnej - tabela 2,
- zakres działania dowódcy zmiany - tabela 3.
Na podstawie opisu zdarzenia w obiekcie centrali automatycznej Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lipkach, sporządź notatkę z użycia broni palnej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie analizy "Umowy o świadczenie usług konwojowych" oraz wyciągu z rozporządzenia, wypełnij arkusz Organizacja ochrony konwoju. Następnie opracuj zasady postępowania członków konwoju w przypadku napadu na bankowóz, dokonując wpisów w formularzu Instrukcja postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wypełnij tabelę Wykaz czynności zabronionych konwojentom.

UMOWA o świadczenie usług konwojowych
Zawarta w dniu 12.05.2015 r w Lędowie Królewskim pomiędzy:
Bank Pomocy Regionalnej z siedzibą: ul. Kasztanowa 1, 23-527 Lędowo Królewskie
reprezentowanym przez Maciej Kwiatkowski
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Big Power - Agencja Ochrony Mienia z siedzibą: ul. Filipa Wielkiego 8, 28-100 Krasienin
reprezentowanym przez
Dariusz Kowalski
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§ 1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na ochronie transportu wartości pieniężnych w dniu 25.06.2015 r. na trasie Pruszcz Gdański - Gdynia o długości 40 km.
2. Przedmiotem ochrony będzie transportowana kwota pieniędzy w wysokości 11 828 000 złotych. Słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych, tj. 25 jednostek obliczeniowych.
§ 2
......

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zapoznaj się z wyciągiem z umowy zlecenia nr 6/2013 i po analizie jej treści wypełnij części A, B, C i D KARTY INFORMACYJNEJ. Dokumenty do wypełnienia oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

Wyciąg z umowy
UMOWA ZLECENIA nr 6/2013 wykonania usługi wstępnej kalkulacji imprezy masowej
zawarta w dniu 1.05.2013 r. w Mierzwicach pomiędzy:
IMPREZY Sp. z o.o. (...)
zwaną dalej Zlecającym, a
Agencją Ochrony FALANGA Sp. z o.o. (...)
zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a/ dokonanie wstępnej analizy warunków realizacji planowanej imprezy masowej pod względem jej bezpieczeństwa,
b/ wskazanie formacji ochronnych i innych podmiotów, z którymi organizator imprezy jest zobowiązany nawiązać współpracę oraz określenie formy współdziałania.

§2
Zlecający oświadcza, że zamierza przeprowadzić imprezę masową na poniższych warunkach:
1. dyskoteka, w godzinach dziennych, prowadzona przez młodzieżowy awangardowy zespół estradowy,
2. czas trwania imprezy - 3 godziny,
3. liczba udostępnionych przez organizatora miej sc dla uczestników - 900,
4. miejsce przeprowadzenia imprezy - miejskie tereny rekreacyjne z tymczasową sceną i zapleczem,
5. wstęp odpłatny, poprzedzony przedsprzedażą biletów,
6. przewidywany przebieg imprezy - zgodnie z wiedzą i doświadczeniem organizatora na imprezach tego typu dochodziło w przeszłości do aktów przemocy i agresji.

§3

......................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?