Nawigacja
Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;

4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA- CZERWIEC 2013
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Właściciel koncesjonowanej firmy ochrony osób i mienia, Agencji Ochrony MOC, podpisał umowę z Bankiem SOS na cykliczne zaopatrzenie bankomatów w gotówkę. W dniu 19.06.20XX r. bank zlecił zasilenie 6 bankomatów w centrum Warszawy. Lokalizację bankomatów oznaczono na planie miasta (Załącznik 1).
Zasilane bankomaty są urządzeniami zewnętrznymi. Każdy bankomat ma zostać załadowany kwotą o wartości 1,5 jednostki obliczeniowej, zapakowaną w dwie zaplombowane kasety nominałowe. Kasety do zasilenia bankomatów gotówką należy pobrać z sortowni centrum gotówkowego przy Al. Solidarności. Sortownia posiada śluzę. Transport gotówki ma się odbywać jedynie głównym ulicami miasta. Usunięte z bankomatów kasety nominałowe należy odwieźć do sortowni.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z organizacją konwoju wartości pieniężnych z sortowni centrum gotówkowego do bankomatów i zasilaniem bankomatów.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do opracowania projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania.
 3. .......................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 STYCZEŃ 2012)   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA – STYCZEŃ 2012
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Projekt realizacji prac związanych z całodobową, stałą ochroną fizyczną Parku Słonecznego przez Agencję Ochrony "MOC" z siedzibą w Piasecznie, która zawarła umowę z burmistrzem dzielnicy Żoliborz w Warszawie.

Założenia do opracowania projektu wynikająca z treści zadania oraz wyciągu z umowy dotyczącej świadczenia usług ochrony.

 • Agencja Ochrony "MOC" z siedzibą w piasecznie, zawarła umowę z burmistrzem dzielnicy Żoliborz w Warszawie na stałą ochronę fizyczną obszaru i obiektów Parku Słonecznego w Warszawie;
 • Szczególnej ochronie mają podlegać pawilon wystawni czy dział sztuki współczesnej oraz oranżeria, usytuowana w okolicach wejść na teren parku;
 • Powierzchnia parku zajmuje 10hektarów
 • Park jest ogrodzony, oświetlony, posiada dwa wejścia zamykane na noc;
 • W granicach parku znajduje się stacja monitorowania alarmów (SMA);
 • W stacji monitorowania prowadzona jest obserwacja terenu przy pomocy dwóch kamer zainstalowanych w parku;
 • Realizacja prac związanych z całodobową, stałą ochroną fizyczną parku słonecznego;
 • Ocena stanu bezpieczeństwa obiektów znajdujących się na terenie parku;
 • Zaproponować dodatkowe zabezpieczenia tych obiektów;
 • Podać algorytm postępowania pracowników ochrony przy ustaleniu tożsamości mężczyzny, znajdującego się w nocy na terenie parku;
 • Sporządzić notatkę w dzienniku wydarzeń;
 • .........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2012   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - CZERWIEC 2012
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Firma Ochrony "Baszta" z siedzibą w Makowie, podpisała umowę (Załącznik 1.) na ochronę Zakładu Produkcji Specjalnej w Olesznie. Zakład Produkcji Specjalnej jest ujęty w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, prowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego. W budynkach zakładu są zainstalowane systemy sygnalizacji włamania, a na terenie obiektu są rozmieszczone kamery telewizji dozorowej. Wszystkie systemy alarmowe są monitorowane lokalnie, w wartowni głównej przy bramie nr 1 Zakładu. Teren i budynki ochranianego zakładu są dobrze oświetlone od zmierzchu do świtu.
Ochrona obiektu ma być wykonywana zgodnie z Planem ochrony (Załącznik 2.).

Opracuj  projekt realizacji bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej terenu i budynków Zakładu Produkcji Specjalnej.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania i zawartej umowy.
 3. ...................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2012   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - STYCZEŃ 2012
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Agencja Ochrony "MOC", z siedzibą w Piasecznie, zawarła umowę z Burmistrzem Dzielnicy Żoliborz w Warszawie na stałą ochronę fizyczną obszaru i obiektów Parku Słonecznego w Warszawie. Szczególnej ochronie mają podlegać pawilon wystawienniczy dzieł sztuki współczesnej oraz oranżeria, usytuowane w okolicach wejść na teren parku. Powierzchnia parku wynosi 10 hektarów. Park jest ogrodzony, oświetlony, posiada dwa wejścia zamykane na noc. W jego granicach znajduje się stacja monitorowania alarmów (SMA), w której prowadzi się obserwację terenu przy pomocy dwóch kamer zainstalowanych w parku.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z całodobową, stałą ochroną fizyczną Parku Słonecznego. Dokonaj oceny stanu bezpieczeństwa obiektów znajdujących się na terenie parku oraz zaproponuj dodatkowe zabezpieczenia tych obiektów.
Podaj algorytm postępowania pracowników ochrony przy ustalaniu tożsamości mężczyzny, znajdującego się w nocy na terenie parku oraz sporządź notatkę w dzienniku wydarzeń.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania oraz wyciągu z umowy dotyczącej świadczenia usług ochrony.
 3. ................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?