Nawigacja
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZES...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Chodnik węglowy F-3a drążony będzie w poziomym pokładzie 362/1 z przybierką skał stropowych. Drążenie chodnika prowadzone będzie maszyną urabiającą. Odstawa urobku odbywać się będzie przenośnikiem podwieszanym do wozów średnich o pojemności 3,5 m3. Do transportu urobku i materiałów zastosowano kołowrót o mocy 30 kW. Obudowa chodnika łukowa podatna czteroelementowa. Wyrobisko przewietrzane będzie wentylacją lutniową z urządzeniem odpylającym.
Na szkicu sytuacyjnym Rys. 1. znakami umownymi przedstawiono elementy wyposażenia chodnika F-3a w pokładzie 362/1. Korzystając ze szkicu, wypełnij Tabelę 1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERW...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Pokład 402 o średniej grubości 2,5 m, wybierany jest ścianą H-l o długości L = 240 m, wysokości h = 2,6 m, wybiegu w = 1600 m. Urabianie w ścianie odbywa się maszyną urabiającą o zabiorze z = 0,7 m, która wykonuje ic = 6 cykli w ciągu trzech zmian produkcyjnych w czterozmianowym systemie pracy. Gęstość węgla p = 1,3 t/m3, współczynnik strat 9 = 0,95. W ścianie na każdej z 3 zmian produkcyjnych zatrudnionych jest l6 pracowników.
Na szkicu ściany H-1 znakami umownymi przedstawiono wyposażenie ściany i chodnika podścianowego. Korzystając ze szkicu wypełnij tabelę 1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERW...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wnęka technologiczna zabezpieczona jest czterema odrzwiami obudowy metalowej prostokątnej, składającymi się z stropnic o profilu V podpartych przy ociosach stojakami SV. W drugich odrzwiach, licząc od czoła wnęki, został wybudowany uszkodzony stojak SV. Miejsce zabudowy zostało dodatkowo zabezpieczone podciągiem o profilu V, podwieszonym za pomocą złącz ŁKW. Sprawdź stan wyrobiska, stan obudowy i usuń ewentualne usterki.
Zabuduj stojak SV w miejscu stojaka wybudowanego, ustabilizuj go rozporami wieloelementowymi z sąsiednimi stojakami. Wykonaj opinkę z siatki zaczepowej i wykładkę ociosu z kamienia do wysokości 1,0 m. Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego.
Wykonaj pomiary parametrów podanych w Tabeli 1. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W kopalni rud miedzi złoże typu pokładowego o grubości do 7,0 m eksploatowane jest systemem komorowo-filarowym. Złoże na całej długości frontu zostało rozcięte na filary technologiczne o podstawowej geometrii 6,0 10,0 m x 10,0 20,0 m. Złoże wybiera się komorami, które w fazie rozcinki mają szerokość około 7,0 m i pasami szerokości 6,0 m. Filary z ostatniego rzędu przed zrobami rozcina się na mniejsze wcinkami o szerokości około 7,0 m. Po ich przybierce powstają filary resztkowe, które są podporami dla uginających się warstw stropowych. Czynności cyklu pracy rozpoczynają się od wiercenia otworów strzałowych. Urabianie odbywa się przy użyciu MW oraz ZE klasy 0,20 A z przewodami miedzianymi o długości 5,0 m, które łączone są sposobem równoległo-szeregowym skupionym. Jednocześnie odpala się n = 30 otworów, liczba zapalników połączonych w grupie m= 10. Rezystancja całkowita sieci linii strzałowych Rl = 40 ?. Złoże w polu eksploatacji zaliczone jest do I stopnia zagrożenia wodnego i II stopnia zagrożenia tąpaniami.
Na podstawie schematu systemu komorowo-filarowego uzupełnij tabelę 1 o wymiary i nazwy elementów przedstawionych na rysunku 1.
Sporządź w tabeli 2 wykaz kolejnych czynności cyklu wybierania komory.
Oblicz rezystancję obwodu strzałowego Ro. Wyniki obliczeń zapisz w do tabeli 3. Obliczenie rezystancji obwodu strzałowego Ro.
Dobierz metody oceny stanu zagrożeń naturalnych, które występują w polu eksploatacji komory i zapisz je w tabeli 4.
W przodku wybierkowym górnicy przodowi pola, strzałowi, górnicy i operatorzy SMG wykonują czynności jedna po drugiej - cyklicznie. W kopalni stosuje się wielozmianowy system pracy. Uzupełnij tabelę 5.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W kopalni węgla kamiennego będzie drążony przekop technologiczny E-l całym przekrojem w łupkach piaszczystych. Czynności cyklu pracy rozpoczynają się od wiercenia otworów strzałowych. Urobek ładowany będzie ładowarką na przenośnik zgrzebłowy, a następnie na taśmowy. W przekopie E-l występują zagrożenia: metanowe III kategorii, kategoria B pyłami szkodliwymi dla zdrowia oraz zagrożenie pożarowe. Zapisz nazwy elementów wyposażenia przodka przekopu E-l w tabeli 1. Wyposażenie drążonego przekopu E-L
Dobierz i opisz czynności podstawowe podczas drążenia przekopu E-l i zapisz je w tabeli 2 Wykaz czynności podstawowych cyklu drążenia przekopu E-l i ich opis.
Sporządź wykaz typów maszyn, urządzeń oraz narzędzi do drążenia przekopu E-l. Wykaz ten zapisz w tabeli 3 Wykaz typów maszyn, urządzeń oraz narzędzi do drążenia przekopu E-L
Dobierz sposoby zwalczania zagrożeń, które występują w przekopie E-l i uzupełnij tabelę 4. Sposoby zwalczania zagrożeń w przekopie E-L W przodku przekopu 5-osobowa załoga pracować będzie po 6 godzin na zmianę w formie cykliczno-równoległej. Uzupełnij tabelę 5. Forma organizacji robót, system pracy i obłożenie w przodku przekopu E-l

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 8 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?