Nawigacja
Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie cukiernik
CUKIERNIK

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie cukiernik (751201)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

..............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUKIERNIK - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 2 PRÓBNY)
CUKIERNIK

ZSZ CUKIERNIK - PRÓBNY
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 2)

Zaplanowanie wykonania zadania jest poprawne, jeśli:

 • zapiszesz w formularzu czynności związane z wytworzeniem ciastek karbowanych:
  - namiarowanie surowców,
  - sporządzenie ciasta,
  - formowanie ciasta,
  - wypiek ciastek,
  - zdobienie ciastek.
 • sporządzisz wykaz urządzeń:
  - ubijarka,
 • sporządzisz wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zadania:
  - sito,
  - worek cukierniczy ze zdobnikiem karbowanym,
  - łopatka,
  - blacha,
  - rondelek do rozpuszczenia polewy,
 • sporządzisz wykaz sprzętu kontrolno-pomiarowego:
  - waga,
 • obliczysz ilość mąki potrzebnej do przygotowania 1 kilograma ciastek karbowanych.

Zorganizowanie stanowiska jest poprawne, jeśli:

 • zgromadzisz surowce na stanowisku pracy i sprawdzisz ich jakość: mąkę pszenną typ 650, cukier, jaja, margarynę,
 • zgromadzisz sprzęt: sito, worek cukierniczy ze zdobnikami, łopatki, blachy wyłożysz papierem,
 • sprawdzisz i przygotujesz do pracy: wagę, ubijarkę, piekarnik,
 • dobierzesz środki ochrony indywidualnej: czysty fartuch lub spodnie i bluzę, nakrycie głowy, obuwie przeciwślizgowe, rękawice termiczne,
 • przygotujesz zmywak do mycia naczyń i ściereczkę do wycierania,

Przed przystąpieniem do pracy pamiętaj o umyciu rąk.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUKIERNIK) - Zadanie praktyczne nr 2 PRÓBNY   (DARMOWY)
CUKIERNIK

ZSZ CUKIERNIK - PRÓBNY
Zadanie nr 2 (egzamin zawodowy)

Wytwarzanie określonego asortymentu wyrobu ciastkarskiego.
Wykonaj 1 kilogram ciastek karbowanych. Surowce i półprodukty niezbędne do wykonania zadania, zgodnie z załączonym poniżej, NORMATYWEM SUROWCOWYM, masz odważone i przygotowane na tacy z wyjątkiem mąki. Dobierz typ i oblicz, posługując się NORMATYWEM SUROWCOWYM, ilość mąki niezbędnej do wykonania 1 kg ciastek karbowanych. Pamiętaj! W NORMATYWIE SUROWCOWYM określony jest również sposób wykonania ciastek – wykonaj ciastka zgodnie z nim. Przestrzegaj zasad higieny pracy podczas przygotowywania ciasta. Używaj sprzętu i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Pamiętaj, że mąkę należy przesiać, a jaja przed wybijaniem na spodek - wyparzyć. Zadanie masz wykonać w ciągu 180 minut. Dbaj o czystość na stanowisku pracy.

NORMATYW SUROWCOWY na 100g ciastek karbowanych:

 • mąka pszenna - 58g,
 • cukier - 20g,
 • jaja - 15g,
 • margaryna - 39g.

Sposób wykonania:

 • Napowietrz margarynę.
 • W trakcie napowietrzania dodawaj cukier.
 • Niewielkimi porcjami dodawaj jaja.
 • Dobrze napowietrzoną masę mieszaj z mąką do momentu otrzymania ciasta o jednolitej konsystencji.
 • Sporządzone ciasto wyciśnij przy pomocy woreczka zakończonego okrągłym, karbowanym zdobnikiem na blachy wyłożone papierem.
 • Uformowane korpusy wypiekaj w piekarniku w temperaturze 200-220 C.
 • Wystudź upieczone ciastka.
 • Po ostudzeniu zdejmij korpusy z papieru i napełnij je marmoladą lub kremem.
 • Ciastka możesz wykończyć polewą czekoladową.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUKIERNIK) - Zadanie praktyczne nr 1 PRÓBNY   (DARMOWY)
CUKIERNIK

ZSZ CUKIERNIK - PRÓBNY
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Przygotowanie określonego półproduktu do formowania wskazanego sortymentu cukierków.
Wykonaj 2 kg marmoladek z przecieru jabłkowego. Surowce i półprodukty niezbędne do wykonania zadania, zgodnie z załączonym poniżej, NORMATYWEM SUROWCOWYM masz już odważone i przygotowane na tacy, z wyjątkiem cukru. Oblicz, posługując się NORMATYWEM SUROWCOWYM, ilość cukru potrzebną do przygotowania 2 kg marmoladek. Pamiętaj! W NORMATYWIE SUROWCOWYM określony jest również sposób wykonania marmoladek – wykonaj marmoladki zgodnie z nim. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas gotowania masy. Używaj sprzętu i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie masz wykonać w czasie 180 minut. Dbaj o czystość na stanowisku pracy.

NORMATYW SUROWCOWY na 1 kilogram marmoladek

 • przecier jabłkowy - 780g,
 • cukier – 748,5g,
 • syrop ziemniaczany – 9,3g,
 • kwas cytrynowy – 1,25g,
 • esencja - 0,12g,
 • barwniki - 0,50g.

Sposób wykonania:

 1. Do garnka włóż przecier jabłkowy.
 2. Dodaj cukier i gotuj w otwartym garnku w temperaturze 104 C, aż do uzyskania odpowiedniej zawartości wody (ok.35%), określonej na podstawie próby żelowania małej ilości masy na zimnej płytce porcelanowej.
 3. Dodaj substancje smakowo – zapachowe.
 4. Po dodaniu substancji smakowo – zapachowych masę dobrze i szybko wymieszaj.
 5. Wylej za pomocą lejka do form ze stali nierdzewnej.
 6. Pozostaw do zastygnięcia na 15-20 minut.
 7. Wyjmij marmoladki widelczykami.
 8. Oceń jakość wytworzonego półproduktu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUKIERNIK - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 PRÓBNY)   (DARMOWY)
CUKIERNIK

ZSZ CUKIERNIK - PRÓBNY
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

Zaplanowanie wykonania zadania jest poprawne, jeśli:

 • zapiszesz w formularzu czynności związane z przygotowaniem marmoladek:
  - namiarowanie surowców,
  - gotowanie masy marmoladkowej,
  - żelowanie,
 • wymienisz sprzęt potrzebny do wykonania marmoladek:
  - garnek warzelny,
  - sita,
  - łopatki,
  - łyżki,
  - mieszadło ręczne,
  - formy porcelanowe lub ze stali nierdzewnej, talerzyk porcelanowy,
  - lejek,
  - widelczyki,
  - tace siatkowe,
 • wymienisz sprzęt kontrolno-pomiarowy potrzebny do wykonania zadania:
  - termometr,
  - waga,
 • obliczysz ilość cukru potrzebnego do sporządzenia 2 kg marmoladek.

Zorganizowanie stanowiska jest poprawne, jeśli:

 • zgromadzisz na stanowisku surowce potrzebne do wykonania marmoladek z przecieru jabłkowego i sprawdzisz ich jakość: cukier, przecier jabłkowy, syrop ziemniaczany, kwas cytrynowy, esencje, barwniki,
 • zgromadzisz na stanowisku: termometr, garnek warzelny, mieszadło, sita, formy ceramiczne lub ze stali nierdzewnej, lejek, widelczyki, talerzyk porcelanowy, tace siatkowe, łyżki, łopatki,
 • sprawdzisz i przygotujesz do pracy: wagę,
 • dobierzesz środki ochrony indywidualnej: łapki, czysty fartuch lub spodnie i bluzę, nakrycie głowy, obuwie przeciwślizgowe,
 • przygotujesz zmywak do mycia naczyń i sprzętu, ściereczkę do wycierania.
Przed przystąpieniem do pracy nie zapomnij o umyciu rąk.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 4 < 1 2 3 4
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?