Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2017   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2017 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj fragment instalacji teleinformatycznej zgodnie z rys. 1, podłącz telefon analogowy i VoIP, skonfiguruj telefon VoIP. Przeprowadź czynności kontrolno-pomiarowe wykonanej instalacji oraz sporządź dokumentację powykonawczą przeprowadzonych prac. W tym celu korzystając ze schematu montażowego przedstawionego na rysunku 2:
- zamontuj listwy elektroinstalacyjne,
- zamontuj gniazda G2,G3iG4,
- zamontuj łączówkę w gniezdniku i podłącz do niej kabel YTKSY 4x2x0,5 według paszportu GK,
- podłącz drugi koniec kabla do gniazda G4,
- umieść kabel w listwie elektroinstalacyjnej,
- ustal na łączówce od strony liniowej, gdziejest wyprowadzona linia telefonu analogowego i przekrosuj ją według paszportu GK,
- podłącz telefon analogowy do gniazda G4,
- gniazda G2 i G3 połącz kablem U/UTP 4x2x0,5 według zaleceń TIA/EIA-568-A,
- umieść kabel w listwie elektroinstalacyjnej,
- wykonaj patchcord o długości około 0,7 m do połączenia gniazda Gl z gniazdem G2 według zaleceń TIA/EIA-568-B, a następnie wykonaj połączenie,
- sprawdź poprawność połączenia zainstalowanych gniazd i wykonanego patchcordu, wyniki zapisz w tabeli 2,
- podłącz telefon VoIP do gniazda G3 i zaprogramuj go zgodnie z tabelą 1,
- w tabeli 3 zapisz parametry przydzielone dla telefonu VoIP,
- sprawdź poprawność działania telefonów, wyniki zapisz w tabeli 4.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.10 - INF.1) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2016   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.10 - INF.1) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Podłącz router Wi-Fi i stację roboczą do pracy w sieci lokalnej. W tym celu:
1. Wykonaj dwa kable połączeniowe zgodnie z obowiązującymi normami, zakończone w sekwencji T586B
Uwaga:
Po -wykonaniu kabli połączeniowych, zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia testu kabli. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych prac.
2. Wykonaj test poprawności działania obu kabli za pomocą testera okablowania, wyniki zapisz w tabeli 1
3. Podłącz stację roboczą do portu LAN routera oraz port WAN routera do sieci lokalnej (wykorzystaj wykonane kable połączeniowe)
4. Podłącz stację roboczą i router do sieci zasilającej
5. Zaloguj się do systemu na konto Administrator z hasłem Q@wertyuiop
6. Skonfiguruj router Wi-Fi do pracy w sieci lokalnej w charakterze punktu dostępowego sieci bezprzewodowej. Konfiguracja początkowa routera umieszczona jest na stanowisku egzaminacyjnym. Router Wi-Fi skonfiguruj zgodnie z zaleceniami:
- adres IP interfejsu WAN routera: 172.17.0.xx z maską podsieci 255.255.255.0 gdzie xx oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
- brama domyślna dla routera 172.17.0.253
- DNS dla routera 172.17.0.253
- adres IP interfejsu LAN routera: 10.1.0.xx z maską podsieci 255.255.255.0 gdzie xx oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
- włączony serwer DHCP z zakresem dzierżawy adresów od 10.1.0.120 do 10.1.0.160
- włączona sieć bezprzewodowa z ustawionym SSID egzamin_xx, gdzie xx oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, zabezpieczeniem WPA/WPA2-PSK, kluczem dostępu E10_stanowiskoxx, gdzie xx oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
7. .......................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.9 - EE.6 - EE.1 - INF.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr ...   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.9 - EE.6 - EE.1 - INF.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Połącz urządzenia zgodnie ze schematem blokowym telefonicznej sieci abonenckiej oraz skonfiguruj centralę abonencką zgodnie z wytycznymi:
1. Podłącz wszystkie aparaty telefoniczne i komputer do centrali
2. Zaloguj się do komputera na konto Administrator z hasłem Poiuytrew@q
3. Nawiąż połączenie z centralą, ustawienia początkowe centrali (login, hasło, ewentualnie adres IP) znajdują się w Instrukcji stanowiskowej
4. Ustaw nazwę centrali: FirmaX (gdzie X to jednocyfrowy numer Twojego stanowiska), jeżeli to konieczne ustaw opis centrali (Pole komentarz): EgzaminE09
5. Utwórz i skonfiguruj abonentów według tabeli 1
6. Dla numeru katalogowego 305 ustaw przekierowania na pocztę głosową po 2 dzwonkach, gdy abonent nie odpowiada. Pojemność poczty głosowej powinna wynosić 2 minuty, po przekroczeniu pojemności najstarsze wiadomości mają być usuwane automatycznie
7. Nadaj uprawnienia abonentom do realizacji ruchu wychodzącego według tabeli 2
8. ...............................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2...   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką.
Instalację teletechniczną wykonaj zgodnie ze schematem montażowym oraz ze schematem ideowym, przy czym:
- listwy elektroinstalacyjne należy zamontować równolegle, odpowiednio do dolnej lub bocznej krawędzi płyty montażowej,
- żyły kabli telekomunikacyjnych należy zakończyć w gniazdach abonenckich oraz na łączówkach głowicy zgodnie z Paszportem głowicy kablowej GK.
Podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich: do gniazda GAI - telefon analogowy, do gniazda GA2 telefon ISDN.
Skonfiguruj telefon ISDN: wprowadź do książki telefonicznej numer XX3 (człon XX taki sam jak dla numerów XX1 i XX2 - zapisanych w Instrukcj i stanowiskowej, znaj duj ącej się na stanowisku egzaminacyjnym) z nazwą Jan Kowalski, ustaw datę na dzień, w którym odbywa się egzamin. Pod wybranym przyciskiem skonfiguruj szybkie wybieranie numeru telefonu analogowego. Symbol przycisku zapisz w tabeli 2.
Przeprowadź testy wykonanej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz we właściwych tabelach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym (postaw znak X dla opcji, która jest zgodna ze stanem rzeczywistym).
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.9 - EE.6 - EE.1 - INF.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr ...   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.9 - EE.6 - EE.1 - INF.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Połącz urządzenia zgodnie ze schematem blokowym telefonicznej sieci abonenckiej przedstawionej na rysunku 1 oraz skonfiguruj centralę abonencką zgodnie z wytycznymi:
1. Podłącz wszystkie aparaty telefoniczne i komputer do centrali.
2. Zaloguj się do komputera na konto Administrator z hasłem Poiuytrew@q
3. Nawiąż połączenie z centralą, ustawienia początkowe centrali (login, hasło, ewentualnie adres IP) znajdują się w Instrukcji stanowiskowej.
4. Ustaw nazwę centrali: FirmaX (gdzie X to numer Twojego stanowiska),jeżeli to konieczne ustaw opis centrali (Pole komentarz): EgzaminE09
5. Utwórz i skonfiguruj abonentów według tabeli 1.
6. Dla numeru katalogowego 305 ustaw przekierowania na pocztę głosową po 2 dzwonkach, gdy abonent nie odpowiada. Pojemność poczty głosowej ma wynosić 2 minuty, po przekroczeniu pojemności najstarsze wiadomości mają być usuwane automatycznie.
7. Nadaj uprawnienia abonentom do realizacji ruchu wychodzącego według tabeli 2.
Wszystkie połączenia wychodzące mają być realizowane przez linię ISDN. 8. Skonfiguruj linię miejską w następujący sposób:
- cyfrowa linia miejska ISDN o numerach 92XXXX000 - 92XXXX009 (gdzie X to numer Twojego stanowiska), w konfiguracji DDI-PP, 92XXXX000 to numer główny
- pole komentarz: linia cyfrowa
- pozostałe linie miejskie wyłączone
- ruch wychodzący kierowany przez linię cyfrową
- w ruchu przychodzącym połączenie z linii miejskiej na numer 92XXXX000 ma zostać skierowane na standardową zapowiedź z możliwością wyboru numeru katalogowego na zapowiedzi DISA, jeśli numer nie zostanie wybrany ma nastąpić połączenie z abonentem sekretariat
- w ruchu przychodzącym połączenie z linii miejskiej na numery od 92XXXX001 do 92XXXX009 ma zostać skierowane bezpośrednio do abonenta biuro

9. Wykonaj kabel do połączenia gniazda GAI z portem S/T centrali.
10. Podłącz wykonanym kablem linię cyfrową do gniazda GAI.
11. Wykonaj testy połączeń pomiędzy numerami wewnętrznymi oraz testy połączeń wychodzących, wyniki zanotuj w tabeli 3 i tabeli 4.
Prace wykonaj zgodnie z przepisami BHP na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały i sprzęt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 7 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?