Nawigacja
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na wybranych ciekach w województwie małopolskim w latach 2005-2008 przeprowadzono badania wody pod względem jej czystości i właściwości. Na podstawie danych i informacji dotyczących wyników badań stanu jakości wód podziemnych do spożycia wypełnij Tabelę 1. Zestawienie zebranych próbek wody pod względem zakresu stężeń azotanów określonych w badaniach. Przeanalizuj wyniki zebranych pomiarów i na podstawie fragmentu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wypełnij Tabelę 2. Ocena przydatności wody z ujęcia do celów bytowo-gospodarczych na przykładzie wybranych parametrów. Korzystając z Informacji o stanie jakości wód powierzchniowych w latach 2005-2006 i 2007-2008, sporządź wykresy słupkowe przedstawiające zmiany zanieczyszczeń azotanami w wodach powierzchniowych w latach 2005-2006 i 2007-2008 dla wartości średnich, minimalnych i maksymalnych. Dokonaj oceny zanieczyszczeń wody powierzchniowej azotanami w latach 2005-2006 i 2007-2008 w odniesieniu do wymogów stawianych przez obowiązujące prawo wypełnij Tabelę 3.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 20...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dokonaj oceny wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości "B" na podstawie wyników monitoringu.
Sporządź dokumentację z wykonanej pracy. W tym celu przeprowadź klasyfikację wód powierzchniowych, wyniki zapisz w Tabeli 5. Przedstaw graficznie tę klasyfikację w postaci wykresów słupkowych. Oceń przydatność wody podziemnej do spożycia przez ludzi w Tabeli 6. Podaj w Tabeli 7 źródła zanieczyszczeń wody powierzchniowej i podziemnej.
Wyniki monitoringu wód oraz wartości dopuszczalne zawarte są w Tabelach: 1, 2,3, 4. Charakterystyka miasta:
W miejscowości "B" występuje zabudowa jednorodzinna, osiedle bloków, zabudowa zagrodowa z terenami rolniczymi oraz duży zakład przemysłowy produkujący opakowania szklane. Zakład posiada własną, małą oczyszczalnię ścieków, z której po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki. Większa część miasta jest skanalizowana, część gospodarstw jest wyposażona w szamba (Szkic zagospodarowania miejscowości "B").
Mieszkańcy korzystają z wody dostarczanej z sieci wodociągowej oraz ze studni - do podlewania upraw i hodowli zwierząt.
Dokumenty do uzupełnienia oraz wszystkie niezbędne informacje umieszczono w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Laboratorium chemiczne w ciągu roku na cele socjalno-bytowe pobiera 120 m3 wody podziemnej, jednocześnie wytwarzając odpady wykazane w Dokumencie 1. Powstałe odpady gromadzone są na terenie składowym o wymiarach 8x16 m i trwałej nawierzchni. Dokonaj obliczeń opłaty za pobór wody podziemnej wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe - Tabela 1, opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku i stawek za każdy rok składowania odpadów - Tabela 2 oraz jednostkowych stawek za składowanie odpadów zawierających wodę w ilości co najmniej 60% - Tabela 3. Wskaż w Tabeli 4 kody odpadów niebezpiecznych i oblicz opłatę sumaryczną za składowanie tych odpadów. Wykonaj obliczenia opłaty za składowanie odpadów na terenie składowym - Tabela 5 i sumarycznej opłaty za korzystanie ze środowiska - Tabela 6.
Do wykonania obliczeń wykorzystaj informacje zamieszczone w Procedurze naliczania opłat i w wyciągu z obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 13.08.2013 r. (M.P. 2013 poz. 729).

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska (325511)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) badania stanu środowiska;

2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;

3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;

4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;

5) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Mieszkańcy Sosnowa zaobserwowali pogorszenie się stanu środowiska w ich miejscowości. Winą za zaistniałą sytuację obarczają dyrekcję istniejącego na terenie gminy zakładu przemysłu spożywczego, która w ich odczuciu zaniedbuje problemy ochrony środowiska. Pewien niepokój budzi w nich również dzikie składowisko odpadów istniejące na terenie gminy. Na wniosek mieszkańców wójt zarządził kontrolę stanu środowiska. Wyniki przeprowadzonych pomiarów niezbędnych do oceny jakości wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego i poziomu hałasu zamieszczono w Załączniku 2. Sosnowo posiada zabudowę jednorodzinna. Jego mieszkańcy pracują głównie w zakładach przemysłowych znajdujących się w gminie i jej okolicach, nie trudnią się rzemiosłem.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną stanu środowiska na terenie gminy Sosnowo oraz wskaż źródło zanieczyszczeń najbardziej uciążliwych dla środowiska.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

  1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
  2. Założenia do opracowania projektu.
  3. Wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska naturalnego w gminie Sosnowo (w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań) sporządzony w formie schematu blokowego.
  4. Zestawienie (w formie tabel) wyników pomiarów i analiz oraz wartości granicznych i dopuszczalnych odnoszących się do:
    - wód powierzchniowych, hałasu,
    - powietrza atmosferycznego
  5. .................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 6 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?