Nawigacja
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Oceń stan środowiska w województwie X, gdzie znajduje się duża aglomeracja miejska. W tym celu, w oparciu o wyniki monitoringu, dokonaj oceny i klasyfikacji jakości powietrza pod względem badanych wskaźników na terenie województwa. Zapisz wyniki oceny poszczególnych wskaźników i ustal wynikowe klasy stref, wypełniając tabele 1-8. Wykonaj roczną ocenę jakości powietrza na podstawie zebranych danych, uwzględniając wyniki monitoringu innych ocenionych wskaźników i wypełniając tabelę 9. Zaznacz na mapie strefy, dla których należy opracować program ochrony powietrza, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, wypełniając szkic 1.
W oparciu o wyniki pomiarów oceń klimat akustyczny aglomeracji miejskiej oraz porównaj zbadany hałas przemysłowy z okresem ubiegłym i ustal tendencje wypełniając tabelę 10 i 11.
Na terenie aglomeracji planowana jest rozbudowa ujęcia wód podziemnych. Oceń na podstawie wyników analiz laboratoryjnych jej przydatność do spożycia, wypełniając tabelę 12.
Do wykonania oceny środowiska wykorzystaj wyniki pomiarów i wartości normatywne do oceny powietrza, hałasu i wody do spożycia.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.8 - RL.9 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 20...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.8 - RL.9 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaplanuj proces chemicznego zmiękczania wody zasilającej obieg kotłowy metodą wapno-soda na zimno. W oparciu o zamieszczone wyniki analizy wody i reagentów, oblicz twardość wody, dawki wagowe, objętościowe oraz stężenie wapna i sody potrzebne do przeprowadzenia procesu wypełniając Tabelę 1, 2, 3 i 4. Na podstawie otrzymanych danych przygotuj zbiorcze zestawienie wyników uzupełniając Tabelę 5. W oparciu o reakcje chemiczne zmiękczania wody metodą wapno-soda, przeanalizuj skład wody, po przeprowadzonym zmiękczaniu, a wynik analizy zapisz w Tabeli 6. Uzupełnij schemat blokowy obrazujący proces zmiękczania wody metodą wapno-soda, wykorzystując wykaz urządzeń, procesów i substancji stosowanych do uzdatniania wód do celów przemysłowych różnymi metodami. Wszelkie obliczenia wykonaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 20...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dokonaj obliczeń poziomu emisji wybranych zanieczyszczeń do atmosfery w 2015 roku w zakładzie produkcyjnym wypełniając Tabelę 1. Wylicz opłaty za wprowadzenie poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza oraz opłaty jednostkowej dla zakładu produkcyjnego posiadającego kotłownię uzupełniając Tabelę 2. Na podstawie danych z lat 2012-2014 oraz wyliczonych w 2015 roku emisji zanieczyszczeń w badanym zakładzie produkcyjnym oceń dla których zanieczyszczeń działania naprawcze w wprowadzonym programie ochrony powietrza w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń są skuteczne, a dla których nieskuteczne. Przedstaw w formie wykresu liniowego zmiany wartości emisji badanych zanieczyszczeń w latach 2012-2015. Do wyliczeń wykorzystaj zamieszczoną charakterystykę zakładu produkcyjnego odprowadzającego zanieczyszczenia do atmosfery, wzory do wyliczeń, informacje z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 oraz dane i informacje zawarte w tabeli pn. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu węgla kamiennego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź bilans ładunków zanieczyszczeń w rzece powyżej i poniżej punktu zrzutu ścieków oraz ściekach surowych i wylicz chłonność odbiornika dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń, wypełniając Tabele 1 i 2. Wylicz niezbędny stopień oczyszczania ścieków dla danego wskaźnika. Ustal, który ze wskaźników charakteryzujących ścieki wymaga największej redukcji w oczyszczalni oraz na podstawie otrzymanych wyników ustal klasę czystości wód w rzece, będącej odbiornikiem ścieków oczyszczonych, wypełniając Tabelę 2.
Do wykonania wszystkich potrzebnych obliczeń wykorzystaj informacje zawarte w zestawieniu wyników badań wskaźników fizyko-chemicznych ścieków surowych i odbiornika ścieków, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. oraz tabeli ze wzorami do obliczeń. Wyniki obliczeń podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kwalifikacja R.7 - RL.8 - CHM.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj analizę stanu środowiska we wskazanych punktach pomiarowych na podstawie zamieszczonych w arkuszu:
- wyników pomiaru komponentów środowiska w punktach A, B i C,
- dopuszczalnych poziomów oraz norm jakości komponentów środowiska.
Sporządź wykresy słupkowe wyników pomiaru komponentów środowiska we wskazanych punktach pomiarowych w porównaniu z dopuszczalnymi poziomami.
Określ klasę jakości wód we wskazanych punktach pomiarowych.
Wskaż źródła zanieczyszczeń komponentów środowiska i punkty pomiarowe najbardziej zanieczyszczone. Wyniki analizy zapisz w tabelach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 6 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?