ZSZ ELEKTRYK (kwalifikacja E.7 - EE.5 - EE.4 - ELE.2 - ELE.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC ...   (DARMOWY)
ELEKTRYK

ZSZ ELEKTRYK (kwalifikacja E.7 - EE.5 - EE.4 - ELE.2 - ELE.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zamontuj na płycie montażowej podzespoły stycznikowego układu zasilania i sterowania silnika klatkowego zgodnie z rysunkiem 1. Rozmieszczenie podzespołów na szynach TH.
Silnik trójfazowy podłącz do jednofazowej sieci zasilającej. Do obliczenia pojemności kondensatora pracy wykorzystaj wzór: Q [jiF] = 70-PN [kW] i dobierz spośród znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym kondensator silnikowy, którego pojemność jest najbardziej zbliżona do wartości pojemności obliczonej. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli 1.
Montaż elektryczny obwodu sterowania wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 przewodami LY 0,75 mm2, a obwodu głównego zgodnie z rysunkiem 3 przewodami LY 2,5 mm2, zaciskając na odizolowanych przewodach końcówki tulejkowe i oczkowe. Silnik ze stycznikiem podłącz przewodem OWY 3x2,5 mm2, a układ do zasilania przewodem OWY 3x2,5 mm2 (po wcześniejszym zamontowaniu wtyczki).
Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do przedstawienia układu do oceny. W tabeli 2 zapisz kierunek obrotów wału silnika. Po dokonaniu oceny zmień połączenia zgodnie z rysunkiem 4 w celu uzyskania przeciwnego kierunku obrotów wału silnika. W tabeli 2 zapisz kierunek obrotów wału silnika po dokonaniu przełączeń.
Podnieś rękę i poinformuj Przewodniczącego ZN o zakończeniu wykonywania zadania.
Uwaga!
- sprawdź ciągłość połączenia przewodu PE,
- zachowaj odpowiednią kolorystykę przewodów.
Każdorazowo po wykonaniu montażu elektrycznego zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego.
Po uzyskaniu zgody załącz napięcie zasilania i sprawdź poprawność działania układu. W razie konieczności wykonania poprawek w układzie odłącz napięcie zasilania.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER-ELEKTRONIK (kwalifikacja E.5)) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
MONTER-ELEKTRONIK

ZSZ MONTER-ELEKTRONIK (kwalifikacja E.5)) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj stanowisko, narzędzia i podzespoły do montażu wzmacniacza mikrofonowego. Układ zmontuj zgodnie ze schematem ideowym i montażowym zamieszczonym w dokumentacji technicznej wzmacniacza mikrofonowego. Montaż wykonaj w technologii lutowania miękkiego i montażu przewlekanego. Oczyść płytkę po lutowaniu.
Ustaw potencjometr POT1 w pozycji skrajnej MIN. Podłącz przewody zasilające do zmontowanego wzmacniacza. Ustaw na zasilaczu laboratoryjnym napięcie wyjściowe 9 V i nie wyłączaj go.
Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do uruchomienia zmontowanego wzmacniacza. Układ możesz podłączyć do zasilacza laboratoryjnego po uzyskaniu zgody egzaminatora.
Zgodnie z instrukcją testowania wzmacniacza mikrofonowego uruchom i przetestuj zmontowany wzmacniacz.
Uporządkuj stanowisko. Zmontowany układ wzmacniacza mikrofonowego pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER MECHATRONIK (kwalifikacja E.4 - EE.2 - ELM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
MONTER MECHATRONIK

ZSZ MONTER MECHATRONIK (kwalifikacja E.4 - EE.2 - ELM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się układ elektropneumatyczny w którym występuje 8 usterek w części elektrycznej i 7 usterek w części pneumatycznej układu. Zmodyfikuj układ tak, aby elementy układu były rozmieszczone zgodnie ze schematem na rysunku 1. w dokumentacji technicznej, połączenia elektryczne były wykonane zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2., a połączenia pneumatyczne - zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 3.
W tym celu w całym układzie:
- sprawdź zgodność połączeń elektrycznych i wykonaj niezbędne modyfikacje połączeń elektrycznych,
- sprawdź zgodność połączeń pneumatycznych i wykonaj niezbędne modyfikacje połączeń pneumatycznych.
Następnie wykonaj pomiary rezystancji połączeń elektrycznych, a ocenę ciągłości zapisz w tabeli 1.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do podłączenia układu do zasilania sprężonym powietrzem. Po uzyskaniu zgody podłącz zasilanie do układu. W zespole przygotowania powietrza nastaw wartość ciśnienia na 6 barów.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do włączenia zasilania elektrycznego. Po uzyskaniu zgody włącz zasilanie.
Prześlij do sterownika program o nazwie E4 1906 znajdujący się na pulpicie komputera.
Uruchom układ i nastaw dławienie zaworów dławiąco zwrotnych tak, aby czas wysuwania i wsuwania tłoczyska siłownika wynosił minimum 4 sekundy.
Przetestuj działanie układu. Jeżeli układ nie działa zgodnie z opisem zamieszczonym w dokumentacji technicznej wprowadź poprawki, a następnie wypełnij tabelę 2.
Uwaga!
Za każdym razem zgłaszaj, przez podniesienie ręki, zamiar włączenia zasilania.
Po zakończeniu zadania pozostaw załączony układ elektropneumatyczny na stanowisku egzaminacyjnym. Wszystkie czynności wykonuj zgodnie z zasadami BHP.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu:
- Zamontuj listwy elektroinstalacyjne, ochronnik przepięciowy i gniazda abonenckie zgodnie z rysunkiem 1 oraz z rysunkiem 2. Tolerancja od podanych wymiarów listew elektroinstalacyjnych może wahać się w zakresie do ±5 mm. Gniazda telefoniczne oraz ochronnik przepięciowy powinny być zamontowane przy zachowaniu tolerancji ±2 mm. Przy łączeniu listew wykorzystaj łącznik kątowy i łącznik rozgałęźny.
- Żyły kabli telekomunikacyjnych zakończ na łączówkach głowicy zgodnie z paszportem głowicy kablowej GK - tabela 1 i z paszportem patch panel'a PP - tabela 2, a następnie podłącz żyły kabli w gniazdach abonenckich.
- Połącz w patch panel'u gniazdo 1 (LW3) z gniazdem 7 (GA2.2) kablem połączeniowym (patchcord).
- Podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich: do gniazda GA1 - telefon analogowy, do gniazda GA2.1 - telefon ISDN, do gniazda GA2.2 - terminal VoIP.
- Połącz ochronnik przeciwprzepięciowy OP z łączówkami głowicy kablowej GK i złączem uziemiającym ZU.
Skonfiguruj telefon ISDN: wprowadź do książki telefonicznej numer XX7 (człon XX taki sam jak dla numerów XXI i XX3 - zapisanych w Instrukcji stanowiskowej, znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym) z nazwą Jan Polski, skonfiguruj szybkie wybieranie numeru dla XX1.
Skonfiguruj terminal VoIP: adres IP: 172.16.0.X (X - jednocyfrowy numer stanowiska egzaminacyjnego), maska 255.255.255.0, brama: 172.16.0.254, adres SIP server: 172.16.0.254, hasło: egzaminE02

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dane i zasygnalizowane są cztery punkty 1, 2, 3 i 4 oraz stanowisko pomiarowe S. Wysokość stanowiska S wynosi Hs = 100,00 m.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie S, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomych: ds-1, ds-2, ds-3, ds-4,
- przewyższeń: tu, łi2, h3, łu,
- kątów poziomych: a, P, y.
Dodatkowo zmierz wysokość instrumentu i.
Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu pomiarowego zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Na podstawie wykonanych pomiarów oblicz:
- wysokości Hi, H2, H3, H4 punktów 1, 2, 3 i 4 metodą niwelacji trygonometrycznej,
- odległości poziome di-2, d2-3, d3-4 z twierdzenia cosinusów.
Po wykonaniu obliczeń wykonaj pomiar kontrolny i zmierz na stanowisku pomiarowym odległości poziome między punktami 1-2, 2-3, 3-4, korzystając z funkcji „pomiar czołówek" w tachimetrze elektronicznym.
Po ustawieniu na instrumencie pomiarowym funkcji „pomiar czołówek" zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru kontrolnego.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach i tabelach z następującą precyzją:
- 0,01 m - dla wysokości punktów, odległości i przewyższeń,
- 0,0001g - dla kątów.
10
sporządź profil podłużny fragmentu trasy przechodzącej przez punkty 1, 2, 3 i 4 w skali 1:—
Do sporządzenia profilu podłużnego zastosuj odległości poziome d1-2, d2-3, d3-4, obliczone z twierdzenia cosinusów.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejsce pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 13 z 457 8 9 10 11 12 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?