Nawigacja
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (kwalifikacja T.4 - TG.4 - SPC.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (kwalifikacja T.4 - TG.4 - SPC.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z podanych receptur:
- wykonaj 1 kilogram pierniczków glazurowanych w kształcie serduszek,
- wypełnij "Tabelę surowców do sporządzenia glazury".
Surowce zostały odważone zgodnie z recepturą, z wyjątkiem białek z dwóch jaj, które musisz zważyć, a następnie obliczyć ilość potrzebnego cukru pudru do sporządzenia glazury.
Jaja są zdezynfekowane. Surowce i półprodukty nietrwałe zabezpiecz w chłodziarce.
Upieczone i polukrowane pierniczki ułóż na półmisku, pozostaw z wypełnioną "Tabelą surowców do sporządzania glazury" na swoim stanowisku do oceny.
Uporządkuj stanowisko pracy po wykonaniu zadania.
Sprzęt, narzędzia i urządzenia używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (kwalifikacja T.4 - TG.4 - SPC.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (kwalifikacja T.4 - TG.4 - SPC.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z podanej receptury i Instrukcji technologicznej, wykonaj 1 kilogram ciastek kokosanek.
Oblicz masę wszystkich składników, straty i wydajność. Wyniki zapisz w tabeli "Receptura na 1000 g ciastek kokosanek".
Surowce zostały odważone zgodnie z "Wykazem surowców na 1000 g ciastek kokosanek", jaja zdezynfekowane.
Wypieczone kokosanki wraz z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Sprzęt, narzędzia i urządzenia używaj zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik technologii żywności
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik technologii żywności (314403)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania produktów spożywczych;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;

3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;

4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do Zakładów Mięsnych "Ice-Meat S.A" zgłosił się przedstawiciel Zakładu Cukierniczego "Świtezianka" i złożył zamówienie na smalec wyborowy wieprzowy bez przeciwutleniaczy w ilości 270 kg. Zakłady Mięsne "Ice-Meat" S.A. mieszczą się w Wyżynnej Wielkiej; ul. Zakładowa 14, majat własne laboratorium przyzakładowe i wprowadzony system HACCP. Zakłady "Ice-Meat" w swoim asortymencie oferują wyroby garmażeryjne, wędzonki, kiełbasy oraz smalec jadalny i przemysłowy. W zamówieniu określono, że 200 kg smalcu powinno być przygotowane w blokach po 12,5 kg: a 70 kg w kostkach po 250 g. Odbiorca zlecił użycie składanych pudeł tekturowych jako opakowań transportowych.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wyprodukowaniem zamówionej partii smalcu przy założeniu, że produkt będzie składał się z tłuszczu wytopionego ze słoniny w 60 %, a z sadła wieprzowego w 40 %.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł.
 2. Założenia - niezbędne dane do opracowania projektu realizacji prac: wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Określenie dobranej metody produkcji smalcu zgodnie z wyposażeniem technicznym zakładu oraz wykaz potrzebnych ilości surowców tłuszczowych sporządzony na podstawie obliczeń (z przedstawieniem sposobu obliczeń, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku).
 4. Schemat blokowy produkcji smalcu z wyznaczeniem krytycznych punktów kontrolnych (CCP) zgodnie z systemem HACCP, z uwzględnieniem kolejności etapów.
 5. Wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji smalcu z uwzględnieniem kolejności ich zastosowania.
 6. Dobór rodzaju oraz ilości opakowań jednostkowych i opakowań transportowych /uwzględniający pięcioprocentowy dodatek na zniszczenia, a także projekt etykiety na opakowanie zbiorcze smalcu paczkowanego.
 7. Wykaz odczynników chemicznych niezbędnych do oznaczeń laboratoryjnych jakości tłuszczów, dotyczących liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Spółdzielnia mleczarska znajduje się w niewielkim mieście powiatowym. Została wybudowana i uruchomiona w 1948 roku. Skupuje mleko pełne od dostawców indywidualnych i zbiorowych. Asortyment produkcji obejmuje mleko spożywcze, śmietanę, kefiry, maślanki, jogurty, serki homogenizowane, twarogi, masło. Produkty te nie zawierają konserwantów, podstawą ich produkcji są procesy termicznej obróbki mleka. Od niedawna w spółdzielni mleczarskiej produkowane jest masło wyborowe extra. Produkcja masła przebiega zgodnie z recepturą, w warunkach technologicznych, technicznych i organizacyjnych określonych w opisie procesu produkcji. Opracuj projekt realizacji prac obejmujących produkcję 750 kg masła wyborowego extra w spółdzielni w okresie letnim.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do opracowania projektu realizacji prac.
 3. Wykaz ilościowy surowców, materiałów pomocniczych oraz opakowań jednostkowych i zbiorczych potrzebnych do wyprodukowania 750 kg masła.
 4. Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zaplanowanej produkcji.
 5. Wykaz etapów produkcji, miejsc i metod monitorowania i kontroli parametrów procesu produkcji masła przez aparatowego.
 6. Wykaz badań laboratoryjnych dotyczących oceny masła wyborowego extra, prowadzonych w procesie produkcji z uwzględnieniem porównania wyników badań próbki masła z wymaganiami zawartymi w normie dla gotowego produktu (wskazany wniosek z oceny).
 7. Schemat blokowy produkcji masła z uwzględnieniem parametrów procesów technologicznych i miejsc ich kontroli.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 12 z 12 7 8 9 10 11
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?