Nawigacja
TECHNIK MASAŻYSTA (kwalifikacja Z.1 - MS.1 - MED.10) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA (kwalifikacja Z.1 - MS.1 - MED.10) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta oraz wykonaj masaż klasyczny ręki i przedramienia lewego zgodnie ze zleceniem lekarskim w skierowaniu na zabiegi fizjoterapeutyczne, zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez Przewodniczącego ZNCP.
Przewodniczący ZNCP wyda Ci polecenia, by przystąpić do:
- przygotowania stanowiska do masażu,
- przygotowania pacjenta do masażu,
- wykonania diagnostyki i masażu pacjenta,
- uporządkowania stanowiska po wykonaniu masażu,
- przejścia na indywidualne stanowisko egzaminacyjne w celu kontynuacji egzaminu.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w odpowiednich momentach powinieneś zgłosić:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do zabiegu masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska do masażu, po wykonaniu zabiegu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MASAŻYSTA (kwalifikacja Z.1 - MS.1 - MED.10) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + kl...   (DARMOWY)
TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA (kwalifikacja Z.1 - MS.1 - MED.10) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj masaż leczniczy klasyczny grzbietu i kręgosłupa na odcinku L-Th zgodnie ze zleceniem lekarskim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez Przewodniczącego ZNCP. Przewodniczący ZNCP wyda Ci polecenia, by przystąpić do:
- przygotowania stanowiska do masażu,
- przygotowania pacjenta do masażu,
- wykonania masażu,
- uporządkowania stanowiska po wykonaniu masażu,
- przejścia na indywidualne stanowisko egzaminacyjne w celu kontynuacji egzaminu.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w odpowiednich momentach powinieneś zgłosić:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do zabiegu masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska do masażu, po wykonaniu zabiegu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MASAŻYSTA) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA - STYCZEŃ 2014
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do gabinetu masażu zgłosił się pacjent ze skierowaniem na wykonanie zabiegów masażu kiasycznego kończyn dolnych, leczony z powodu niedowładu wiotkiego w przebiegu zespołu Guiilaina-Barrego (ZGB). Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem  pacjenta do masażu i  przeprowadzeniem  zabiegu  masażu  klasycznego zleconego  przez  lekarza. Uzupełnij dokumentację medyczną z przeprowadzonego zabiegu.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji medycznej.
 3. Wykaz okolic anatomicznych objętych masażem.
 4. Wykaz ewentualnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu masażu.
 5. Wykaz czynności i opis prac związanych z przygotowaniem pacjenta pod względem psychicznym i fizycznym oraz stanowiska do zabiegu.
 6. ..............

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik masażysta
TECHNIK MASAŻYSTA

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik masażysta (325402)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej dla młodzieży lub w szkole policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;

2) wykonywania masażu sportowego;

3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MASAŻYSTA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA - CZERWIEC 2013
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do gabinetu masażu oddziału rehabilitacji zgłosił się Jan Konopek ze skierowaniem od lekarza ortopedii i iraumatoiogii na wykonanie zabiegu masażu izometrycznego mięśnia czworogłowego prawego. Pacjent doznał złamania dalszego końca kości udowej kończyny dolnej prawej w wyniku wypadku komunikacyjnego. U pacjenta dokonano operacyjnego zespolenia kości udowej kończyny dolnej prawej gwoździem śród szpikowym ryglowanym.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem pacjenta do masażu i przeprowadzeniem zabiegu masażu izometrycznego zleconego przez lekarza. Wykonaj masaż zlecony w skierowaniu lekarskim oraz zaproponuj ćwiczenie izometryczne do stosowania przez pacjenta w warunkach domowych.

Projekt realizacji powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do  projektu  realizacji  prac wynikające z  treści  zadania  i załączonej dokumentacji medycznej.
 3. Opis stanu zdrowotnego pacjenta i wykaz ewentualnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu masażu w miejscu zabiegu i przeciwwskazań ogólnych.
 4. Cele  postępowania  masażysty  pod  kątem  wykonania  masażu izometrycznego w osłabieniu i zaniku mięśni z nieczynności.
 5. Wykaz czynności i opis prac związanych z przygotowaniem pacjenta pod względem psychicznym i fizycznym do zabiegu.
 6. Opis  metodyki wykonania masażu  izometrycznego  mięśnia czworogłowego uda uwzględniający:
  a) fazy zabiegu, ich kolejność i czas trwania,
  b) instruktaż ćwiczenia izometrycznego mięśnia czworogłowego uda prawego do wykonania przez pacjenta w warunkach domowych.
 7. Uzupełnioną dokumentację medyczną z przeprowadzonego zabiegu, sporządzoną na druku zamieszczonym w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 11 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?