Nawigacja
TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.23 - EE.25 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2...   (DARMOWY)
TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.23 - EE.25 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź protokoły z pomiarów rezystancji izolacji trzech kabli zasilających poszczególne działy gospodarki wodnej elektrociepłowni:
1. Oczyszczalni ścieków,
2. Demineralizacji wody - filtrów,
3. Pompowni centralnej.
Na schemacie ideowym zasilania poszczególne działy oznaczone są odpowiednio: Oś, Dw, Pc. Spośród przedstawionych na schematach układów pomiarowych dobierz metodę pomiaru parametrów kabli. Wskaż, który z przedstawionych mierników umożliwi wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla. Dobierz napięcie znamionowe miernika tak, by pominąć próbę napięciową. Do protokołów wpisz wartości rezystancji izolacji przeliczone na wartości w temperaturze 20°C, a dopuszczalną rezystancję izolacji żył kabla przelicz, uwzględniając długość linii zasilającej. Wyniki wykonanych pomiarów zostały przedstawione w tabeli 1, a współczynnik przeliczeniowy K2o w tabeli 2. Obliczenia wykonaj z dokładnością ±0,1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2...   (DARMOWY)
TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj fragment dokumentacji związanej budową kotłowni pokrywającej zapotrzebowanie na moc cieplną centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku. Oblicz parametry, które posłużą do doboru kotła, urządzeń pomocniczych kotła oraz pomp. Wyniki obliczeń zapisz w tabelach. Do obliczeń wykorzystaj informacje zawarte w Dokumentacji technicznej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2...   (DARMOWY)
TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację związaną z przeprowadzeniem badań kontrolnych kotłów wodnych. W oparciu o wyniki badań spalin, oblicz stratę kominową oraz sprawność cieplną kotłów z dokładnością do ±0,1%, wyniki obliczeń wpisz do Tabeli - Parametry kotłów. Po wyliczeniu sprawności cieplnej kotłów, dokonaj analizy otrzymanych wyników.
W Tabeli - Analiza wykonanych obliczeń - przyczyny niskiej sprawności kotłów, dla:
- kotłów o sprawności niższej od 83% wpisz rodzaj dwóch strat które mają największy wpływ na sprawność kotła i podaj prawdopodobne przyczyny ich niskiej sprawności.
- kotłów o sprawności wyższej od 83% wpisz "bez uwag".

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC ...   (DARMOWY)
TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację z badania sprawności kotła wodnego, opalanego węglem kamiennym, wyposażonego w palenisko rusztowe.
Do wyznaczenia strat cieplnych i sprawności kotła skorzystaj z wyników pomiarów, zamieszczonych w tabeli "Badanie sprawności kotła wodnego", oraz wykorzystaj podane wzory i wykres. Oblicz średnie arytmetyczne pomiarów, a następnie wykorzystaj je do pozostałych obliczeń.
Wyniki obliczeń wpisz w odpowiednie rubryki tabeli "Badanie sprawności kotła wodnego". Straty cieplne i sprawność kotła podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
We wnioskach do sporządzonej dokumentacji wskaż dwie straty, które mają największy wpływ na sprawność kotła, podaj prawdopodobną przyczynę ich występowania oraz zaproponuj działania, które mogą doprowadzić do ich obniżenia.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ ...   (DARMOWY)
TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK ENERGETYK (kwalifikacja E.22 - EE.24 - ELE.7 - ELE.6) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację związaną z badaniem sprawności obiegu cieplnego Rankine'a dla zmiennych parametrów początkowych i końcowych pary dla 5-ciu przypadków. Odczytane z wykresu i-s (entalpia-entropia) i obliczone na podstawie podanego wzoru wartości wpisz w odpowiednie rubryki tabeli 2. Następnie na podstawie wykonanych obliczeń wypełnij tabele 3a), 3b), 3c) i wskaż sposób w jaki można uzyskać wzrost sprawności obiegu cieplnego Rankine'a.
Do obliczeń skorzystaj z wykresu i-s (entalpia-entropia) dla pary wodnej, tabeli 1 zawierającej parametry wody w punkcie pęcherzyków (x = 0) i pary nasyconej suchej (x = 1) oraz podanego wzoru na sprawność cieplną obiegu Rankine'a.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 4 < 1 2 3 4
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?