Nawigacja
ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
SPRZEDAWCA

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na stanowisku sprzedażowym wyeksponowano towary oznakowane metkami i wywieszkami cenowymi zgodnie z wykazem kodów i cen detalicznych brutto towarów zamieszczonych w Tabeli 1. Na stanowisku sprzedażowym w opakowaniu zbiorczym znajdują się również towary zakupione zgodnie z fakturą zakupu nr 18/2015.
Przygotuj stanowisko obsługi klienta:
- wyjmij zakupione towary z opakowania zbiorczego,
- sporządź kalkulację jednostkowej ceny detalicznej brutto towarów, wiedząc, że marża detaliczna wynosi 20% liczona od ceny zakupu netto, a stawka VAT wynosi 23%, obliczenia wpisz w miejscu wskazanym w arkuszu egzaminacyjnym,
- oznakuj przyjęte towary za pomocą metkownicy cenami detalicznymi brutto,
- wyeksponuj ometkowane towary na półkach sklepowych,
- sporządź wywieszki cenowe i umieść je przy towarach,
- przygotuj gotówkę do wydawania reszty. Gotówka w kopercie z napisem "Pogotowie kasowe" znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym. Wprowadź stan gotówki do kasy fiskalnej. Wydrukuj pokwitowanie dokonanej wpłaty.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
SPRZEDAWCA

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do sklepu spożywczego dostarczono zamówiony towar wraz z Fakturą zakupu nr 20/05/2014.
1. Przygotuj stanowisko sprzedażowe:
- pobierz z magazynu 2 pudełka: pudełko z napisem "Towary w magazynie" (w pudełku tym znajdują się towary według listy z Tabeli 1.) oraz pudełko z napisem "Dostawa towarów" (w pudełku tym znajdują się towary dostarczone wraz z fakturą zakupu nr 20/05/2014),
- na podstawie faktury zakupu nr 20/05/2014 oblicz ceny detaliczne brutto zakupionych towarów, ceny te wykorzystasz do ometkowania towarów. Sklep stosuje na wszystkie towary marżę detaliczną w wysokości 20% liczoną od ceny zakupu, a stawka podatku VAT wynosi 23%;
- oznakuj wszystkie towary cenami detalicznymi brutto za pomocą metkownicy, potrzebne informacje znajdziesz w Tabeli 2.,
- ułóż towary na półkach sklepowych,
-.....................................

2. Sprzedaj towary klientowi:
- przygotuj zestaw towarów dla klienta zgodnie z Zamówieniem-Tabela 3. i sprzedaj przygotowane towary klientowi,
- wydrukuj paragon z kasy fiskalnej i pozostaw go na stanowisku sprzedażowym,
- sporządź fakturę sprzedaży nr 5/05/2014 za sprzedane klientowi towary (fakturę wystawia Jan Kowalski). Druk faktury znajdziesz na stanowisku egzaminacyjnym.
- przyjmij zapłatę za towary (pieniądze klienta są umieszczone w kopercie z napisem "Pieniądze
klienta"),
-.......................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
SPRZEDAWCA

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1 - STYCZEŃ 2014 Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na stanowisku sprzedażowym wyeksponowano towary oznakowane metkami i wywieszkami cenowymi zgodnie z wykazem kodów i cen detalicznych brutto towarów, który znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym.
Towary zakupione zgodnie z fakturą zakupu nr 10/01/2014 znajdują się w opakowaniu zbiorczym. Przygotuj stanowisko obsługi klienta:
- wyjmij towary z opakowania zbiorczego,
- ustal ceny detaliczne brutto towarów, wiedząc, że marża detaliczna wynosi 30% od ceny zakupu netto, a stawka VAT wynosi 23%. Ustalone ceny wpisz w wolne pozycje "Wykazu kodów i cen detalicznych brutto towarów". Wypełniony wykaz oznacz swoim numerem PESEL,
- wprowadź do kasy fiskalnej ustalone ceny detaliczne brutto zakupionych towarów,
- oznakuj przyjęte towary za pomocą metkownicy cenami detalicznymi,
- wyeksponuj ometkowane towary na półkach sklepowych,
- sporządź wywieszki cenowe i umieść je przy towarach,
- ................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2014   (DARMOWY)
SPRZEDAWCA

ZSZ SPRZEDAWCA (kwalifikacja A.18 - AU.20 - HAN.1 - PAŹDZIERNIK 2013 Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj stanowisko sprzedażowe umożliwiające realizację zamówienia klienta:
- pobierz z magazynu odpowiednie towary,
- oznakuj za pomocą metkownicy towary pobrane z magazynu. Ceny na metkach zaczerpnij z wykazu kodów i cen detalicznych brutto, który znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym,
- rozmieść ometkowane towary na półkach sklepowych,
- sporządź wywieszki cenowe i zamieść je przy towarach,
- przygotuj gotówkę do wydawania reszty - gotówka znajduje się w kopercie z napisem "Pogotowie kasowe", która znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym. Wprowadź gotówkę do kasy fiskalnej.

Przyjmij, że po przeprowadzonej rozmowie sprzedażowej dokonałeś/aś sprzedaży towarów zgodnie z Zamówieniem klienta (Tabela nr 1.). Zapakuj sprzedane towary.
Przed dokonaniem zapłaty klient poinformował Cię, że zapłaci łącznie za otrzymane towary, ale prosi o dwa paragony. Część zakupów tj. "szampon dla dzieci Johnsons" - 1 szt., i "szampon dla dzieci Bambi" - 1 szt. ma znaleźć się na pierwszym paragonie, pozostałe zakupy na drugim paragonie.

.............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie sprzedawca
SPRZEDAWCA

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie sprzedawca (522301)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?