Nawigacja
ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5) - Zadanie praktyczne nr 1...   (DARMOWY)
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5 - STYCZEŃ 2015
Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Podczas badania okresowego układu hamulcowego stwierdzono obniżoną skuteczność działania hamulca roboczego (tylny prawy) i awaryjnego (hamowanie nastąpiło po przesunięciu dźwigni hamulca o 6 zębów).
Wykonaj ocenę stanu technicznego hamulców tylnych, obejmującą: pomiar grubości szczęk hamulcowych, pomiar średnicy bębnów hamulcowych, wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów oraz regulację naciągu linki hamulca. Zanim założysz bęben hamulcowy zgłoś, przez podniesienie ręki, wykonanie wcześniejszych etapów zadania.
Wypełnij Tabelę pomiarów. W tabeli oceny stanu technicznego zaznacz znakiem X "do wymiany" lub "do dalszej eksploatacji".
W oparciu o załączone tabele sporządź kalkulację kosztów naprawy i ewentualnej wymiany części wiedząc, że koszt jednej roboczogodziny wynosi 100 zł, a ceny podane w tabelach są cenami brutto.
Do naprawy i oceny stanu technicznego układu hamulcowego posługuj się dokumentacją techniczną oraz użyj narzędzia i sprzęt zgromadzone na stanowisku pracy.
Podczas wykonywania prac, przestrzegaj zasad BHP i ppoż.
Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko naprawcze.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5) - Zadanie praktyczne nr 1...   (DARMOWY)
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5 - WRZESIEŃ 2014 Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do warsztatu samochodowego zgłosił się klient, który uskarża się na stuki w przednim zawieszeniu z prawej i lewej strony podczas jazdy po nierównościach. Dodatkowo klient zgłasza stuki podczas kręcenia kierownicą z prawej strony i ściąganie pojazdu w jedną stronę. Ta usterka pojawiła się po uderzeniu prawym kołem w krawężnik.
Dokonaj oceny stanu technicznego elementów układu kierowniczego i zawieszenia kół przednich samochodu, znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym.
Dokonaj wymiany uszkodzonych części.
Dobierz odpowiednie metody wykonania diagnostyki oraz naprawy uszkodzonych elementów.
Podczas wykonywanych prac posługuj się dokumentacją techniczną, znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym. Przestrzegaj zasad postępowania stosowanych przy naprawach układów kierowniczych i zawieszeń oraz stosuj zasady BHP i ppoż.
Po ocenie stanu technicznego elementów wypełnij Kartę oceny elementów układu kierowniczego i zawieszenia kół przednich samochodu, znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym, wskazując części oraz przyczynę zakwalifikowania ich do wymiany. Wypisz zalecenia po dokonanej naprawie układu kierowniczego i zawieszenia.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5) - Zadanie praktyczne nr 1...   (DARMOWY)
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5 - CZERWIEC 2014 Zadanie praktyczne nr 1 + klucz odpowiedzi (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wymień uszkodzone gniazdo prawej kolumny zawieszenia z łożyskiem oporowym, a następnie przeprowadź kontrolę ustawienia pochylenia kół przednich.
Przed wykonaniem pomiaru pochylenia kół przednich zmierz wartość ciśnienia w oponach oraz sprawdź w dokumentacji wymaganą wartość obciążenia samochodu.
Gotowość do dokręcenia śrub wymaganym momentem oraz wykonania pomiaru pochylenia kół przednich zgłoś przez podniesienie ręki.

Wyniki pomiarów zapisz w Karcie pomiarów. W rubryce Wnioski/uwagi Karty pomiarów zapisz swoją interpretację wartości zmierzonych w odniesieniu do wartości nominalnych/wymaganych i informacje o dalszych czynnościach do wykonania. Nie wykonuj regulacji geometrii zawieszenia. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Demontowane śruby i nakrętki wymieniaj na nowe. Korzystaj z dostępnych na stanowisku instrukcji oraz danych diagnostycznych pojazdu. Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5) - Zadanie praktyczne nr 1...
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18 - MG.18 - MOT.5 - WRZESIEŃ 2014 Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do warsztatu samochodowego zgłosił się klient, który uskarża się na stuki w przednim zawieszeniu z prawej i lewej strony podczas jazdy po nierównościach. Dodatkowo klient zgłasza stuki podczas kręcenia kierownicą z prawej strony i ściąganie pojazdu w jedną stronę. Ta usterka pojawiła się po uderzeniu prawym kołem w krawężnik.
Dokonaj oceny stanu technicznego elementów układu kierowniczego i zawieszenia kół przednich samochodu, znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym.
Dokonaj wymiany uszkodzonych części.
Dobierz odpowiednie metody wykonania diagnostyki oraz naprawy uszkodzonych elementów.
Podczas wykonywanych prac posługuj się dokumentacją techniczną, znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym. Przestrzegaj zasad postępowania stosowanych przy naprawach układów kierowniczych i zawieszeń oraz stosuj zasady BHP i ppoż.
Po ocenie stanu technicznego elementów wypełnij Kartę oceny elementów układu kierowniczego i zawieszenia kół przednich samochodu, znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym, wskazując części oraz przyczynę zakwalifikowania ich do wymiany. Wypisz zalecenia po dokonanej naprawie układu kierowniczego i zawieszenia.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (723103)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?